April 20 2021 22:17:17
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Dimants: Par NEPLP vadîtâju mani ievçlçja padome, bet atbrîvoja politiíi
ZiņasÐodien Administratîvâs rajona tiesâ bijuðais Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) vadîtâjs Ainârs Dimants uzsvçra, ka viòu NEPLP vadîtâja amatâ ievçlçja pârçjie padomes locekïi, savukârt atbrîvoja Saeima. Un tas, viòaprât, noticis politisku iemeslu dçï.

Kâ ziòots, ðodien, Administratîvâs rajona tiesas Rîgas tiesu namâ tiek skatîta NEPLP bijuðâ priekðsçdçtâja Dimanta prasîba atcelt viòa atbrîvoðanu no amata.

Viòð tiesai skaidroja, ka NEPLP lçmumi tiekot pieòemti koleìiâli, tâdçjâdi par politisku simpâtiju problçmu liecinot tas, ka Saeima atbrîvoja tikai viòu, lai gan izvçrtçta tika padomes darbîba.

Saeimas pârstâvis tiesâ Mârtiòð Grînbergs skaidroja, ka Saeima Dimantu vçrtçjusi un atbrîvojusi kâ NEPLP locekli, taèu, òemot vçrâ, ka viòð pilda priekðsçdçtâja funkcijas. Par galveno Saeimas lçmuma iemeslu tika minçtas Valsts kontroles (VK) konstatçtâs nepilnîbas radio un televîzijai novirzîto finanðu izlietojumâ, kâ dçï Dimants esot zaudçjis reputâciju tâdâ mçrâ, ka Saeima lçma viòu atbrîvot no amata.

Dimants gan uzsvçra, ka viòð neatbildot par lîdzekïu izlietojumu Latvijas Radio un Latvijas Televîzijâ, jo viòa atbildîbâ esot tikai paðas NEPLP budþets, savukârt VK revîzijâ konstatçtâs nepilnîbas bija saistîtas ar lîdzekïu izlietojumu radio un televîzijâ, kas ir atseviðíi uzòçmumi.

Dimanta advokâts pauda viedokli, ka Saeimas lçmums neatbilst administratîvâ procesa principiem, jo ðâda atbrîvoðana no amata ir administratîvais akts, un, tâdu izdodot, Saeimai jâvadâs ne tikai pçc tâs Kârtîbas ruïïa, bet arî pçc Administratîvâ procesa likuma, un Dimanta gadîjums neesot pienâcîgi un saprotami izvçrtçts un pamatots.

Grînbergs iebilda, ka Saeima tomçr ir atðíirîga institûcija, likumdevçja, un Kârtîbas rullis ar lîdzðinçjo pieòemto kârtîbu parlamentam ir prioritârs, un lçmums tapis tâdâ paðâ ceïâ kâ citi Saeimas lçmumi.

Abas puses debatçs ilgi diskutçja par to, kâ izprotama un vçrtçjama amatpersonas reputâcija un kas ir tâs kritçriji.

Dimants pauda, ka viòa atbrîvoðana esot politiska izrçíinâðanâs par «nepaklausîbu» Saeimas deputâtu centieniem îstenot politisku pasûtîjumu sabiedriskajos medijos. Tâpat viòa atbrîvoðana esot iebiedçjusi citus NEPLP locekïus. Dimants uzskata, ka viòð sargâjis mediju neatkarîbu no politikas.

Saeimas advokâts gan noraidîja ðos argumentus, tos pielîdzinâdams sazvçrestîbas teorijâm.

Kâ ziòots, pieteikumâ tiesai Dimants rakstîja, ka Saeima ir pieòçmusi lçmumu, pârkâpjot vairâkas procesuâlâs tiesîbu normas. «Tâ rezultâtâ Saeima ir pieòçmusi nepamatotu lçmumu, kurâ nav norâdîts ne faktu uzskaitîjums, ne pamatojums, ne ietvertas citas administratîvâ akta obligâtâs sastâvdaïas,» pieteikumâ raksta Dimants, norâdot, ka ðâdâ veidâ viòa tiesîbas un tiesiskâs intereses ir prettiesiski aizskartas, kas ir pamats pieteikuma iesniegðanai tiesâ.

Dimants tiesâ pilnîbâ pârsûdz Saeimas lçmumu kâ nelabvçlîgu prettiesisku administratîvo aktu un lûdz tiesu atcelt Saeimas 8.jûlija lçmumu par viòa atbrîvoðanu no amata.

Oktobrî tiesa nolçma negrozît lçmumu, ar kuru noraidîts Dimanta pieteikums noteikt viòam pagaidu aizsardzîbu, proti, apturçt parlamenta lçmuma darbîbu par viòa atbrîvoðanu no NEPLP locekïa amata. Lîdz ar to tika atstâts negrozîts Administratîvâs rajona tiesas 10.septembra lçmums, bet Dimanta blakus sûdzîba noraidîta. Lçmums nebija pârsûdzams.

Iepriekð jau ziòots, ka Administratîvâ rajona tiesa savâ lçmumâ atzina, ka nepastâv vçrâ òemams pieteicçja subjektîvo intereðu aizskârums, tâdçï nav pamata vçrtçt lçmuma tiesiskumu (prettiesiskumu). Savukârt Dimanta minçtie apstâkïi neliecinot par to, ka viòam rastos patieðâm bûtisks kaitçjums vai zaudçjumi, kuru novçrðana vai atlîdzinâðana bûtu ievçrojami apgrûtinâta vai prasîtu nesamçrîgus resursus.

"Vienotîbas", Zaïo un zemnieku savienîbas, Latvijas Reìionu apvienîbas un partijas "No sirds Latvijai" lîderi rosinâja Dimanta atlaiðanu. Iesniedzçji kritizçja, ka NEPLP pieòçma lçmumu attiecîbâ uz «Radio Skonto plus» programmas apstiprinâðanu, padarot to par krievu valodâ raidoðu radiostaciju. Tâdçjâdi NEPLP esot mazinâjusi Saeimas deputâtu uzticîbu padomes locekïu kompetencei un spçjai pieòemt situâcijai atbilstoðus lçmumus.

Politiíi atsaucâs arî uz Valsts kontroles revîzijas ziòojumâ secinâto, ka NEPLP nav efektîvi rîkojusies ar finanðu lîdzekïiem gandrîz divu miljonu eiro apmçrâ. Tâpat ziòojumâ secinâts, ka NEPLP ir vâja kontroles sistçma pâr amatpersonu un darbinieku komandçjumiem un darba braucieniem, kâ arî konstatçtas citas nepilnîbas.

AVOTS: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM