April 20 2021 22:11:58
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

PBK sods; 10 000 par vienpusçju Ukrainas konflikta atspoguïoðanu.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 22. oktobra sçdç pieòçma lçmumu sodît elektronisko plaðsaziòas lîdzekli SIA ¥Pirmais Baltijas kanâls´ (PBK) par administratîvâ pârkâpuma izdarîðanu laika posmâ no 2015.gada 16. lîdz 22.februârim. Par konstatçtajiem pârkâpumiem PBK piemçrots naudas sods 10 tûkstoðu eiro apmçrâ.

Pârbaudot NEPLP veiktos programmas ierakstus par laika posmu no 2015.gada 16. lîdz 22.februârim, tika konstatçts, ka virknç PBK ziòu raidîjumu siþetos par karadarbîbu Ukrainâ informâcija tiek pasniegta vienpusçji.

Tâ, piemçram, 16.februâra PBK ziòu raidîjuma siþetâ par karadarbîbu Ukrainâ, Donbasâ, kurâ tâ dçvçtâs ´Doòeckas tautas republikas¡ (DTR) pârstâvji pârmet Ukrainas valdîbas (dçvçta par ´Huntu¡) spçkiem pamiera noteikumu neievçroðanu. Ukrainas valdîbas pârstâvju viedoklis, ne arî atðíirîgs viedoklis siþetâ un visâs ziòâs netiek atspoguïots.

17.februâra ziòu raidîjumâ ´Laiks¡ pârraidîts siþets, kurâ stâstîts par 2014.gada 2.maija notikumiem Odesâ. Autori ziòu formâ pauþ viedokli par minçto notikumu kâ ´Maidana pretinieku masveida slepkavîba¡, ´rûpîgi iepriekð izplânota ar labi sagatavotiem provokatoriem¡ no Ukrainas valdîbu atbalstoðo spçku puses. Minçtâ versija tiek pasniegta kâ neapðaubâmi pierâdîta, bez citu viedokïu atspoguïoðanas. Siþeta veidotâji pauþ pârliecîbu, ka Ukrainas varasiestâdes nav ieinteresçtas patiesîbas noskaidroðanâ.

20.februâra siþetâ par Ukrainu stâstîts par Maidana notikumu gadadienas piemiòas mîtiòu Kijevâ, iedzîvotâjiem prasot no varasiestâdçm aktîvâk izmeklçt Maidana upuru nogalinâðanas apstâkïus. Tiek stâstîts, ka varasiestâdes it kâ veicot izmeklçðanu, bet gada laikâ izmeklçðana stâvot uz vietas. Tiek atspoguïoti viedokïi par to, ka izmeklçðana slçpj ´patiesîbu, kas var apdraudçt esoðo reþîmu¡ – snaiperi, kuri ðâvuði uz demonstrantiem esot bijuði nevis valdîbas spçki, bet gan provokatori. Tiek pausts viedoklis, ka izmeklçðanas komisijas vadîtâjs saistîts ar ðiem snaiperiem. Ukrainas valdîbas izvirzîtâs versijas (piemçram par snaiperu saistîbu ar Kremli) siþeta veidotâjs dçvç par ´murgainâm¡, norâdot, ka tam neesot zinâmi pierâdîjumi. Tâlâk siþetâ tiek stâstîts par spiedienu uz tiesu, kura nav paturçjusi apcietinâjumâ bijuðo Reìionu partijas deputâtu. Turpinâjumâ stâstîts par Ukrainâ esoðajâm ´nacionâlistu bandâm¡, par kurâm Ukrainas vçstniekam jautâjuði Vâcijas þurnâlisti. Tiek atspoguïoti Maidanu notikumus nosodoði viedokïi. Atseviðíi viedokïi tiek pasniegti ziòu formâ. Citi viedokïi ðajos jautâjumos netiek atspoguïoti, ne ðajâ, ne citos raidîjuma siþetos.

Arî citos NEPLP pârbaudîtajos PBK ziòu raidîjumos no 16. lîdz 22. februârim ir konstatçti lîdzîgi pârkâpumi, proti, siþetos par konfliktu Ukrainâ, Ukrainas puses viedoklis atspoguïots netiek.

NEPLP secina, ka minçtajos raidîjumos nav ievçrots Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma (EPLL) 24.panta ceturtajâ daïâ noteiktais: ´Elektroniskie plaðsaziòas lîdzekïi nodroðina, lai fakti un notikumi raidîjumos tiktu atspoguïoti godîgi, objektîvi, veicinot viedokïu apmaiòu, un atbilstu vispârpieòemtajiem þurnâlistikas un çtikas principiem. Komentârus un viedokïus atdala no ziòâm un nosauc viedokïa vai komentâra autoru.¡

Pârbaudîtajos raidîjumos ir konstatçjama:

viedokïu daudzveidîbas neesamîba, kad pretrunîgos, neviennozîmîgi vçrtçtos jautâjumos tiek atspoguïots vienas iesaistîtâs puses viedoklis, neatspoguïojot, vai acîmredzami negatîvi, tendenciozi atspoguïojot otras puses viedokli;
ziòu nenodalîðana no viedokïiem, kad ziòas formâ tiek sniegts vçrtçjums;
atseviðíos gadîjumos - ziòu avota nenorâdîðana.

Turklât pârbaudes ietvaros NEPLP konstatçjusi, ka raidîjumos latvieðu valodâ (vai starp latvieðu valodâ ieskaòotiem raidîjumiem) ir reklâmas krievu valodâ. EPLL 28.panta sestajâ daïâ noteikts, ka raidîjumos ievieto reklâmu raidîjuma valodâ vai valsts valodâ. Saskaòâ ar NEPLP konstatçto, ðis noteikums laika posmâ no 2015.gada 16.februâra lîdz 22.februârim sistemâtiski nav ievçrots, ievietojot reklâmu krievu valodâ filmâs un citos raidîjumos, kuru valoda (saskaòâ ar EPLL 32.panta ceturto daïu) ir latvieðu valoda, vai starp raidîjumiem, kuru valoda ir latvieðu valoda.

NEPLP secina, ka SIA ´Pirmais Baltijas kanâls¡ ir pârkâpusi EPLL 24.panta ceturto daïu un 28.pantu, izdarot Latvijas Administratîvo pârkâpumu kodeksa 201.5 panta piektajâ un devîtajâ daïâ paredzçtos pârkâpumus. Nosakot soda apmçru, NEPLP òçma vçrâ to, ka PBK gada laikâ ir atkârtoti izdarîjusi lîdzîgs pârkâpumu, par kuru ir jau administratîvi sodîta.

www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP PBK Sodi Kašķi 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 9

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM