April 20 2021 23:28:56
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Rosinâs lîdz oktobra vidum pagarinât pieteikðanos uz NEPLP vakantâ locekïa amatu
ZiņasSaeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijas priekðsçdçtâja Inese Laizâne (VL-TB/LNNK) 16. septembra komisijas sçdç rosinâs lîdz oktobra vidum pagarinât pieteikðanâs termiòu uz Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) vakantâ locekïa amatu.

Laizâne skaidroja, ka viòai nâcies kontaktçties ar cilvçkiem, kuri esot stâstîjuði, ka nav zinâjuði par iespçju vai nav paguvuði pieteikties, jo kandidatûru izvirzîðanas process norisinâjâs vasarâ. Lîdz ar to politiíe aicinâs komisijas deputâtus lemt par pieteikðanâs termiòa pagarinâðanu.

Kâ ziòots, iepriekð komisija lîdz ðim pieteiktos kandidâtus plânoja uzklausît 16. septembra sçdç.

Lîdz 28.augustam, kad noslçdzâs kandidâtu izvirzîðanas termiòð, vakantajam NEPLP locekïa amatam atkârtoti tika izvirzîtas rakstnieces Evas Mârtuþas, þurnâlista Gunta Rozenberga un Komunikoloìisko pçtîjumu centra pârstâvja Aleksandra Mirlina kandidatûras.

Mârtuþu ðim amatam izvirzîjusi Latvijas Rakstnieku savienîba. Viòa bijusi AS "Lauku Avîze" izdevniecîbas literârâ redaktore, projektu vadîtâja, þurnâliste. Mârtuþa ieguvusi gan literatûras, gan teoloìijas maìistra izglîtîbu.

Rozenbergu izvirzîjusi Latvijas Þurnâlistu asociâcija. Paðlaik viòð ir Latvijas Radio raidîjuma "Pçcpusdiena" tematiskâ cikla "Eiro fokusâ" satura konsultants, bet lîdz ðim vairâkus gadus bija þurnâla "Bilance" galvenais redaktors. Iepriekð Rozenbergs daþâdos amatos strâdâjis vairâkos medijos. Viòð ieguvis profesionâlo maìistra grâdu þurnâlistikâ.

Mirlinu pieteikusi Latvijas Þurnâlistu savienîba, un viòð ir komunikâcijas un sabiedrisko attiecîbu kursu lektors. Mirlinam ir maìistra grâds komunikâciju zinâtnç.

Kandidâti bija jâizvirza tâdçï, ka Saeima ðî gada 8.jûlijâ no NEPLP locekïa amata atbrîvoja Ainâru Dimantu. Lîdz laikam, kad NEPLP bûs pilnâ sastâvâ, par tâs priekðsçdçtâja pienâkumu izpildîtâju apstiprinâta padomes locekle Aija Dulevska.

AVOTS: www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 6

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM