April 20 2021 23:18:37
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Vçlas palielinât NEPLP monitoringa kapacitâti
ZiņasLai atbilstoði nacionâlâs droðîbas interesçm veidotu efektîvâku mediju vides uzraudzîbas sistçmas darbîbu Latvijâ, ir nepiecieðams palielinât Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) monitoringa kapacitâti.

Kâ liecina Kultûras ministrijas (KM) izstrâdâtâs "Latvijas Mediju politikas pamatnostâdnes 2016.-2020.gadam", pçrn NEPLP Latvijâ redakcionâli veidotâ un izplatîtâ audiovizuâlâ materiâla monitorçðanai atvçlçja 4691 stundu. KM uzskata, ka ar 2018.gadu ðim râdîtâjam vajadzçtu sasniegt 15 000 stundu, bet ar 2020.gadu - 30 000 stundu.

KM norâdîjusi, ka mediju satura monitorings ir viens no mediju uzraudzîbas galvenajiem instrumentiem, jo tas ïauj nodroðinât mediju vides caurskatâmîbu, daþâdu intereðu pârstâvniecîbu publiskajâ telpâ, kâ arî piemçrot atbildîbu par pretlikumîgu mediju organizâciju darbîbu. Ministrija uzsvçrusi, ka ar paðreizçjo cilvçkresursu un tehnoloìisko nodroðinâjumu NEPLP Monitoringa nodaïa nespçj veikt sistemâtisku retranslçtâ, ïoti bieþi Krievijâ radîtâ audiovizuâlâ satura padziïinâtu pârbaudi, nelineâro pakalpojumu monitoringu un kabeïoperatoru darbîbas uzraudzîbu.

Jau ziòots, ka KM izsludinâjusi mediju politikas pamatnostâdòu publisko apsprieðanu, kurâ sabiedrîbai iespçjams ieteikt to, kâ uzlabot ðo politikas plânoðanas dokumentu. Sagatavotais dokumenta projekts par Latvijas mediju politikas virsmçríi izvirza stipru, daudzveidîgu, profesionâlu, caurskatâmu, ilgtspçjîgu un stabilu mediju vidi, kurâ nacionâlâ, reìionâlâ un vietçjâ lîmenî top kvalitatîvs, Latvijas sabiedrîbas interesçm un kopçjam labumam atbilstoðs saturs. Kâ bûtiskâkos pamatprincipus pamatnostâdnes paredz mediju daudzveidîbas nodroðinâðanu, medijpratîbas uzlaboðanu, mediju vides profesionalizâciju, kâ arî pievçrð uzmanîbu Latvijas mediju telpas droðîbas jautâjumiem.

Mediju politikas pamatnostâdòu projekta dokuments Latvijâ tiek izstrâdâts pirmo reizi un iekïauj mediju politikas mçríi, èetrus apakðmçríus, politikas rezultâtus un rezultatîvos râdîtâjus, rîcîbas virzienus un uzdevumus. Tie balstîti Latvijas mediju situâcijas analîzç un atbilst definçtajâm galvenajâm problçmâm. KM ir uzsâkusi darbu arî pie Mediju politikas rîcîbas plâna 2016.-2020.gadam izstrâdes. Abu dokumentu gala versijas ir plânots izstrâdât lîdz ðâ gada rudenim.

AVOTS: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP KM Politika 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 6

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM