April 20 2021 22:58:15
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Mjartâns: Politiíi nedrîkst izdarît spiedienu uz NEPLP lçmumiem
ZiņasPolitiíi nedrîkst izdarît spiedienu uz Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) kâ neatkarîgas institûcijas lçmumiem attiecîbâ par apraidi un frekvenèu pieðíirðanu, sacîja NEPLP loceklis Dainis Mjartâns.

Padomes pârstâvis tâdçjâdi kritizçja daïu no argumentâcijas, kas minçta vairâku koalîcijas un opozîcijas deputâtu iesniegtajâ lçmumprojektâ par èetru NEPLP locekïu atlaiðanu. Mjartâns arî norâdîja, ka Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisija nekad nav izvçrtçjusi viòa reputâciju, lai gan tieði neatbilstîba reputâcijas kritçrijam tika norâdîts kâ iemesls atlaiðanas prasîðanai.

NEPLP loceklis nekomentçja nedz komisijas lçmumu par viòa atlaiðanas neatbalstîðanu, nedz deputâtu atbalstu padomes vadîtâja Ainâra Dimanta atlaiðanai.

Kâ ziòots, Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisija ðodien atbalstîja lçmumprojektu par NEPLP vadîtâja Dimanta atbrîvoðanu no NEPLP locekïa amata, bet politiíu iesniegumâ minçto pârçjo trîs locekïu atbrîvoðanu noraidîja. Dimants atbalstu viòa atbrîvoðanai vçrtç kâ prettiesisku lçmumu, kas ir vçrsts tieði pret regulatora vadîtâju.

Komisija neatbalstîja politiíu iesniegumâ minçto pârçjo trîs NEPLP locekïu - Aijas Dulevskas, Mjartâna un Ivara Zviedra atbrîvoðanu no amata.

Saeimai saskaòâ ar parlamenta iekðçjo darba kârtîbu bûs jâlemj par visiem èetriem lçmumprojektiem.

Jau vçstîts, ka "Vienotîbas", Zaïo un zemnieku savienîbas (ZZS), Latvijas Reìionu apvienîbas (LRA) un partijas "No sirds Latvijai" lîderi iesniedza dokumentu par NEPLP locekïu atlaiðanu.

Iesniedzçji kritizç, ka NEPLP pieòçma lçmumu attiecîbâ uz "Radio Skonto plus" programmas apstiprinâðanu, padarot to par krievu valodâ raidoðu radiostaciju. Tâdçjâdi NEPLP esot mazinâjusi Saeimas deputâtu uzticîbu padomes locekïu kompetencei un spçjai pieòemt situâcijai atbilstoðus lçmumus.

Politiíi arî atsaucas uz Valsts kontroles revîzijas ziòojumâ secinâto, ka NEPLP nav efektîvi rîkojusies ar finanðu lîdzekïiem gandrîz divu miljonu eiro apmçrâ. Tâpat ziòojumâ secinâts, ka NEPLP ir vâja kontroles sistçma pâr amatpersonu un darbinieku komandçjumiem un darba braucieniem, kâ arî konstatçtas citas nepilnîbas.

Savukârt NEPLP izplatîjusi paziòojumu masu medijiem, kurâ norâda, ka pieprasîjums atlaist NEPLP locekïus ir uzbrukums masu mediju neatkarîbai.

Paziòojumâ uzsvçrts, ka NEPLP ir demokrâtiskas un tiesiskas valsts neatkarîgas mediju, it îpaði sabiedrisko mediju, sistçmas sastâvdaïa. Tieði tâdçï likums ir noteicis ïoti konkrçtus gadîjumus, kâdos ir iespçjams atsaukt NEPLP locekïus.

Padome norâda, ka neviens no atlaiðanas apstâkïiem nav iestâjies.

NEPLP paziòojumâ norâda, ka daþu Saeimas deputâtu ideja atlaist padomes locekïus viòiem nav pârsteigums. Tiekoties ar deputâtiem, ne reizi vien padomes locekïi esot saskâruðies ar zîmîgiem mâjieniem, kas skar to vai citu LTV siþetu vai LR raidîjumu.

AVOTS: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 8

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM