April 20 2021 22:23:58
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Deputâti uzdod NEPLP «sakârtot saimniecîbu» astoòu mçneðu laikâ.
NEPLP ziņasSaeimas Publisko izdevumu un revîzijas komisijas deputâti ceturtdien vienbalsîgi lçma par pienâkuma uzlikðanu Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomei (NEPLP) lîdz nâkamâ gada februârim iesniegt komisijâ un Valsts kontrolç (VK) informâciju par ieteikumu ievieðanas gaitu, Saeimâ novçroja aìentûra BNS.

Komisijas vadîtâjs Andris Bçrziòð (Zaïo un zemnieku savienîba) paskaidroja, ka NEPLP ir «doti astoòi mçneði, lai sakârtotu savu saimniecîbu».

Tâpat VK bûs Publisko izvedumu un revîzijas komisijai lîdz 2016.gada 22.februârim bûs jâsniedz viedoklis par NEPLP îstenoto ieteikumu ievieðanas gaitu.

Bçrziòð norâdîja, ka komisija «pie ðî jautâjuma varçtu atgriezties pçc VK ziòojuma, kas varçtu bût 2016.gada marts».

Komisija plâno rît turpinât diskutçt par vairâku politiíu parakstîto iesniegumu, kurâ ierosinâts no amatiem atbrîvot Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) locekïus.

Komisijas priekðsçdçtâja Inese Laizâne (VL-TB/LNNK) ðodien komisijas sçdes sâkumâ nâca klajâ ar ierosinâjumu ðo jautâjumu turpinât skatît rît plkst.12, òemot vçrâ ðodien ierobeþoto laiku un ðîs lietas nozîmîgumu.

Ðodien Cilvçktiesîbu un Publisko izdevumu un revîzijas komisijas sçdç tika diskutçts par Valsts kontroles revîzijas ziòojumu par NEPLP.

Jau ziòots, ka deputâti un VK ceturtdien notiekoðajâ Publisko izdevumu un revîzijas un Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisiju kopsçdç asi kritizçja NEPLP un tâs vadîtâju Ainâru Dimantu par neefektîvu valsts pieðíirtâ finansçjuma izlietojumu.

Komisiju kopsçdç tiek skatîts VK 2014.gada revîzijas ziòojums par NEPLP finanðu lîdzekïu izlietojumu. Tâpat tiek vçrtçta èetru partiju Saeimas frakciju vadîtâju parakstîtais iesniegums par NEPLP atlaiðanu. Uz komisiju kopsçdi ieraduðies daudzi deputâti, kâ arî sabiedrisko mediju vadîtâji.

Deputâts Ðadurskis asi kritizçja NEPLP vadîtâju Dimantu norâdot, ka viòð viòa vadîtajâ iestâdç NEPLP nav izveidojis efektîvu finanðu kontroles mehânismu, par ko liecinot vairâki finanðu pârkâpumi, kurus konstatçjusi VK. Minot vairâkus VK konstatçtos pârkâpumus NEPLP, Ðadurskis norâdîja, ka Dimants acîmredzami NEPLP vadîtâja amatâ strâdâ pavirði. Viòð arî uzsvçra, ka, viòaprât, Dimants nevar turpinât vadît NEPLP.

Aìentûra BNS jau vçstîja, ka èetru Saeimas frakciju vadîtâji ir parakstîjuði iesniegumu par NEPLP atlaiðanu.

Iesniegumu par NEPLP atlaiðanu parakstîjuði - Solvita Âboltiòa un Kârlis Ðadurskis no «Vienotîbas», Augusts Brigmanis, Andris Siliòð un Ingmârs Lîdaka no Zaïo un zemnieku savienîbas, Artuss Kaimiòð, Mârtiòð Bondars, Mârtiòð Ðics un Dainis Liepiòð no Latvijas Reìionu apvienîbas, kâ arî Inguna Sudraba un Gunârs Kûtris no partijas «No sirds Latvijai».

Deputâti atsaucas uz Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma pantu, ka var atbrîvot NEPLP locekli no amata, ja ir konstatçti apstâkïi, kas viòam liedz par tâdu bût. «Tâtad labas reputâcijas zaudçðana var bût pamats NEPLP locekïu atbrîvoðanai no amata,» pausts iesniegumâ.

VK secinâjusi, ka NEPLP nav efektîvi rîkojusies ar finanðu lîdzekïiem apmçram viena miljona eiro apmçrâ, norâdîts iesniegumâ. Neesot arî nodroðinâta dotâcijas izlietojuma uzskaite komerctelevîzijâm, kas nodroðina sabiedrisko pasûtîjumu. VK arî konstatçjusi vâju kontroles sistçmu par komandçjumiem.

Latvijas Radio kanâlâ «pieci.lv» tiek atskaòoti raidîjumi, kas satur necenzçtu leksiku un neatbilst likumam, sacîts iesniegumâ.

NEPLP ir autonoma institûcija, kas atbilstoði savai kompetencei pârstâv sabiedrîbas intereses elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu jomâ. Padome uzrauga, lai to darbîbâ tiktu ievçrota Satversme, Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likums un citi normatîvie akti. Padome ir atvasinâta publiska persona.

NEPLP sastâvâ ir Ainârs Dimants, Aija Dulevska, Dainis Mjartâns un Ivars Zviedris. Saeimâ tika apstiprinâta padomes piektâ locekle - Dace Íezbere.

Esoðâs padomes pilnvaras ir lîdz 2017.gadam.

Avots:www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 8

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM