April 20 2021 22:18:01
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

NEPLP brîdina UR par "Russia Today" vçlmi izplatît tendenciozu informâciju
ZiņasUzòçmuma reìistrs (UR) Krievijas valstij piederoðâs informatîvâs aìentûras "Russia Today" pieteikumu pârstâvniecîbai Latvijâ izskatîs lîdz 28.augustam. Savukârt Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) sniegtajâ viedoklî UR norâda uz "Russia Today" vçlmi izplatît tendenciozu informâciju.

UR Krievijas valstij piederoðâs informatîvâs aìentûras "Russia Today" pieteikumu pârstâvniecîbas, nevis filiâles atvçrðanai Latvijâ saòemts 29.aprîlî, skaidro UR Galvenâs valsts notâres palîdze Baiba Danovska. Dokumentu izskatîðanas termiòð ir 28.augusts.

UR ir lûdzis NEPLP sniegt viedokli ðajâ jautâjumâ, sacîja Informâcijas centra vadîtâja Agnese Berga.

NEPLP sniegtajâ viedoklî minçts, ka saskaòâ ar UR sniegto informâciju "Russia Today" mçríis ir ar radio un interneta palîdzîbu izplatît «Krievijas Federâcijas ârpolitikas interesçm atbilstoðas ziòas Latvijas informatîvajâ telpâ».

Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma (EPLL) 24. panta (kurâ tiek regulçti elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu programmu, t.sk. radio programmu veidoðanas vispârîgie noteikumi) ceturtajâ daïâ elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem noteikts pienâkums nodroðinât, «lai fakti un notikumi raidîjumos tiktu atspoguïoti godîgi, objektîvi, veicinot viedokïu apmaiòu, un atbilstu vispârpieòemtajiem þurnâlistikas un çtikas principiem.»

Savukârt jçdziens «Krievijas Federâcijas ârpolitikas interesçm atbilstoðas ziòas Latvijas informatîvajâ telpâ» sevî ietver paredzamo ziòu tendenciozitâti atbilstoði Krievijas Federâcijas ârpolitikas interesçm. Tâdçjâdi "Russia Today" darbîbas mçríis Latvijas teritorijâ sevî ietver EPLL 24. panta ceturtâs daïas pârkâpumu, kas atbilstoði lîdzðinçjai Padomes un tiesu praksei uzskatâms par Latvijas Administratîvo pârkâpumu kodeksa (LAPK) 201.5 pantâ (lîdz 2014.gada 28.novembrim - otrâs daïas, no 2014.gada 28.novembra - piektâs daïas) pârkâpumu, teikts NEPLP sniegtajâ viedoklî.

Papildus minçtajam padome vçrð UR uzmanîbu uz to, ka mçríis veidot Krievijas Federâcijas ârpolitikas interesçm atbilstoðas ziòas Latvijas informatîvajâ telpâ ir pretrunâ arî ar EPLL 24. panta otro daïu, kurâ teikts, ka «elektroniskie plaðsaziòas lîdzekïi, respektçjot uzskatu daudzveidîbu, aizstâv neatkarîgas, demokrâtiskas un tiesiskas Latvijas valsts ideju, ievçro cilvçktiesîbas un darbojas Latvijas sabiedrîbas interesçs».

Mçríî veidot kâda noteiktâm interesçm atbilstoðas ziòas ir saskatâma pretruna arî ar EPLL 24.panta pirmo daïu, saskaòâ ar kuru «elektroniskie plaðsaziòas lîdzekïi ir brîvi un neatkarîgi programmu un raidîjumu veidoðanâ un izplatîðanâ, kâ arî savâ redakcionâlajâ darbîbâ, ciktâl tos neierobeþo Latvijas Republikas Satversme, ðis likums un citi likumi, valsts tehniskie standarti un Latvijai saistoði starptautiskie lîgumi», jo pats uzstâdîjums veidot kâdam izdevîgas ziòas neapðaubâmi ietekmç redakcionâlo neatkarîbu.

Padome savâ lîdzðinçjâ praksç jau ir konstatçjusi pârkâpumus elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem, kuru pârraidîtajâ vai retranslçtajâ programmâ tikusi izplatîta tendencioza, Krievijas Federâcijas ârpolitikas nostâdnçm atbilstoða informâcija.

Reaìçjot uz ðâdas tendenciozas informâcijas izplatîbu, padome ir piemçrojusi vairâkus administratîvos sodus par EPLL 24.panta ceturtâs daïas noteikumu pârkâpumiem, kâ arî 2014.gada 3.aprîlî padome pieòçma lçmumu par Zviedrijas jurisdikcijâ esoðâs televîzijas programmas "Rossija RTR" retranslâcijas Latvijâ apturçðanu uz trijiem mçneðiem, jo minçtajâ programmâ bez sistemâtiskiem EPLL 24.panta ceturtâs daïas pârkâpumiem tika konstatçti arî aicinâjumi uz kara vai cita veida militâra konflikta izraisîðanu un naida kurinâðana etniskâs un valstspiederîbas dçï, teikts NEPLP sniegtajâ viedoklî.

Tâdçjâdi, òemot vçrâ UR sniegto informâciju, padomei ir pamats uzskatît, ka "Russia Today" pârstâvniecîbas darbîbas mçríis ir neatbilstoðs EPLL 24.panta pirmâs, otrâs un treðâs daïas regulçjumam un nav izslçgts, ka ðâda darbîba, lîdzîgi, kâ "Rossija RTR" lietâ, var novest pie aicinâjumiem uz kara vai cita veida militâra konflikta izraisîðanu un naida kurinâðanu etniskâs un valstspiederîbas dçï, sacîts NEPLP sniegtajâ viedoklî.

Lîdz ar to var secinât, ka "Russia Today" pârstâvniecîbas darbîbas mçríis ir cieði saistîts ar EPLL 24.panta noteikumu pârkâpumiem, kaitçjot sabiedrîbas interesçm saòemt objektîvu informâciju par tai aktuâliem jautâjumiem, sacîts NEPLP sniegtajâ viedoklî.

TV3 raidîjums «Nekâ personîga» nesen vçstîja, ka Krievijas valstij piederoðâ informatîvâ aìentûra "Russia Today" lûgusi atïauju reìistrçt filiâli Latvijâ.

«"Russia Today" tâpat kâ pirms pusgada radîtâ ziòu aìentûra "Sputnik" ir daïa no Krievijas ieroèiem, kas paredzçti, lai Krievijai izdevîgo pozîciju pasaulç izplatîtu ne tikai krievu, bet angïu, franèu, spâòu, japâòu, itâïu un, iespçjams, arî latvieðu valodâ,» vçstîja raidîjums.

AVOTS: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 8

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM