April 20 2021 23:24:29
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Kâ sabiedriskajam medijam sasniegt krievvalodîgo auditoriju?
NEPLP ziņas


Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) un ´Baltijas – Melnâs jûras alianse¡ (BMJA) aicina Jûs uz ekspertu diskusiju ´Kâ sabiedriskajam medijam sasniegt krievvalodîgo auditoriju?¡

Diskusija notiek Eiropas Savienîbas Austrumu partnerîbas (AP) Mediju konferences (notiek no 19. lîdz 20. maijam) izskaòâ. Mediju konferencç eksperti diskutçs par izaicinâjumiem mediju brîvîbas jomâ un meklçs risinâjumus mediju integritâtes sekmçðanai un mediju vides uzlaboðanai AP reìionâ. Eiropas Demokrâtijas fonds piedâvâs ieskatu tâ veiktajâ priekðizpçtç par krievvalodîgajiem medijiem AP reìionâ un ârpus tâ (Russian Language Media in the Eastern Partnership Region and Beyond – A Sneak Preview of the Feasibility Study by the European Endowment for Democracy).

Turpinot ðo tçmu, tiek rîkota diskusija par to, kâ Latvijas nacionâlajai informâcijas telpai sasniegt savu krievvalodîgo auditoriju, kura dzîvo galvenokârt Krievijas informâcijas telpâ.

Diskusija notiks ðâ gada 21. maijâ, viesnîcas Bergs Stikla zâlç no plkst. 9.45 (reìistrâcija) lîdz 12.30.

Diskusijâ piedalîsies Eiropas Demokrâtijas fonda direktors Jerþijs Pomianovskis (Jerzy Pomianowski), Igaunijas sabiedriskâ medija ERR valdes loceklis Ainârs Rûsârs (Ainar Ruussaar), Latvijas Televîzijas satura redaktore Rita Ruduða, BMJA valdes priekðsçdçtâja vietnieks Aleksis Grigorjevs, izdevniecîbas nama ´Vesti¡ uzraudzîbas padomes priekðsçdçtâjs Aleksejs Ðeiòins, SIA "Baltijas Mediju Alianse" biznesa attîstîbas Baltijas valstîs direktore Ginta Krivma, Kultûras ministrijas Mediju politikas pamatnostâdòu izstrâdes darba grupas vadîtâjs Mârtiòð Kaprâns.

Diskusijas rezultâtâ iecerçts sagatavot rekomendâcijas, kas balstîsies uz tajâ izskançjuðiem secinâjumiem, mediju auditorijas pieprasîjumu un sabiedrisko mediju lîdzðinçjo veikumu un iespçjâm. Ðîs rekomendâcijas tiks izstrâdâtas Latvijas informâcijas telpas un starptautiskâs sadarbîbas kontekstâ un atbilstoði Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumâ noteiktajiem sabiedriskâ pasûtîjuma uzstâdîjumiem. Tâs bûs izmantojamas, lai sabiedriskie mediji kâ komunikâcijas platforma ne tikai ar Latvijas Radio 4. programmu un sabiedrisko mediju vienoto ziòu portâlu Lsm.lv, bet tuvâkajâ nâkotnç arî ar televîziju sasniegtu savas valsts krievvalodîgo auditoriju, tostarp îstenojot un pilnveidojot NEPLP uzdevumâ izstrâdâto koncepciju par treðâs programmas krievu valodâ izveidi Latvijas Televîzijâ (LTV).

Televîzija – galvenais Latvijas krievvalodîgo informâcijas avots

Pçtîjumi râda, ka mazâkumtautîbu un it îpaði relatîvi lielâs krievvalodîgâs lingvistiskâs minoritâtes mediju lietojums ir saistîts ar to kultûras identitâti un tâtad valodu, turklât televîzija ðai auditorijai ir galvenais informâcijas avots par notikumiem Latvijâ (77,4%), citur pasaulç (76,0%) un Krievijâ (78,1%; dati no SKDS aptaujas ´Attieksme pret televîziju¡ 2014. gada novembrî). Krievvalodîgie veido aptuveni treðdaïu no Latvijas sabiedrisko mediju potenciâlâs auditorijas, bet LTV to nesasniedz. Tâpat, òemot vçrâ, ka kultûras adaptâcijas process ir pakâpenisks un nereti prasa paaudþu nomaiòu, pârskatâmâ nâkotnç, bet it îpaði saistîbâ ar sabiedrîbas saliedçtîbas un lîdz ar to nacionâlâs droðîbas apdraudçjumiem Krievijas agresijâ pret Ukrainu izvçrstajâ informâcijas karâ, nodokïu maksâtâju finansçtiem nacionâlajiem medijiem ar savâm vçrtîbâm, dienas kârtîbu, naratîviem un vçstîjumiem, faktiski – informâcijas alternatîvu Krievijas propagandai, ir bûtiski sasniegt auditoriju, kuras dzimtâ vai ìimenes valoda ir krievu valoda un kura dod priekðroku mediju lietojumam krievu valodâ.

Jaunu TV kanâlu vçlas 63% krievvalodîgo

Pçrn un ðogad veiktie socioloìiskie pçtîjumi – ´Attieksme pret televîziju¡ un ´Skatîtâju gaidas un pieprasîjums jauna, uz sabiedrîbas saliedçtîbas veicinâðanu vçrsta TV kanâla izveidei: Rezultâti fokusa grupu diskusijâm¡ (pçtîjumu un deviòas fokusa grupas veica SKDS), liecina, ka Latvijas sabiedrîbâ ir pieprasîjums pçc jauna TV kanâla krievu valodâ. Saskaņā ar SKDS aptaujas datiem jauna krievvalodīga kanāla izveidi atbalsta 53,1% Latvijas iedzīvotāju, kamēr krievvalodīgo vidū šis atbalsts ir vçl lielāks – 63,5%. Ja šāds kanāls būtu pieejams, vēlmi to skatīties izsaka 59,4%.

Notikumi Ukrainā un daþādu Latvijas sabiedrības daļu attieksme aktualizç bīstamu realitāti – Latvijas informācijas telpas polarizēto dabu un neaizsargātību pret turīga, ietekmīga un mērķtiecīga kaimiņa mediju aktivitātēm. Absolūtajam vairākumam nelatvieðu galvenais informācijas avots ðodien ir retranslētie, Krievijas valdības tieðā ietekmē esoðie kanāli (skatītākais krievu televīzijas kanāls, kas bija arī otrs skatītākais kanāls Latvijā 2014. gadā, bija PBK, otrajâ vietâ bija NTV Mir, TNS dati). Alternatīva, kvalitatīva un Latvijas sabiedrības interesēs balstīta krievu valodas satura trūkums televīzijā nozīmē, ka vienpusîga informācija sekmç viedokļu polarizāciju sabiedrībā un rada nacionâlâs droðības apdraudējumu. Zîmîgi, ka 43% nelatvieðu uzskata, ka Krievijas kanālu ziņas par Ukrainu ir objektīvas (The Sense of Belonging to Latvia, A Survey of Persons Belonging to National Minorities in Latvia, SKDS, 2014).Situācija krievu valodas satura jomā nedaudz uzlabojās 2014.gada rudenī, kad, saņemot finansējumu no budþeta programmas ´Līdzekļi neapredzētiem gadījumiem¡, LTV izveidoja vairākus jaunus raidījumus krievu valodā kanālā LTV7 un paplaðināja krievu valodas saturu portālā Lsm.lv. Tâdi raidîjumi kâ ´Segodņa utrom¡ un ´Segodņa večerom¡, diskusiju raidījums ´Točki nad i¡, intervija ´Bez obid¡ un pētnieciskais raidījums ´Ļičnoje delo¡ kopð novembra ir uzrādījuði stabilu auditorijas pieaugumu. Piemçram, ´Segodņa večerom¡ auditorija četru mēneðu laikā ir dubultojusies (no 15 līdz 33 tūkstoðiem), absolūtais vairākums skatītāju ir nelatvieði, un skatīðanās laika daļa nelatvieðu auditorijas vidū ir 10%, kas ir ievērojams sasniegums. Kamçr ðie sabiedriski politiskie raidîjumi ir pieejami galvenokârt latvieðu valodâ raidoðâ kanâlâ un nav pasniegti atseviðía kanâla iepakojumâ (ar izklaides, kultûras, bçrnu u.c. raidîjumiem), masveidîga mçría auditorija informâcijas alternatîvai nav sasniedzama.

Tâdçjâdi ðâda auditorijas dinamika apliecina, ka pçc Latvijâ veidota TV satura krievvalodîgajiem ir stabils pieprasîjums un ðos ïaudis var un vajag uzrunât pilnvçrtîga TV kanâla ietvaros. Ðâdi netiek samazinâta latvieðu valodas lietojamîbas telpa, bet tieði pretçji – mûsu valsts cilvçkiem tiek piedâvâts aktuâls un daudzpusîgs saturs, kas tapis Eiropas valstij raksturîgâ þurnâlistikas kvalitâtç. Igaunijas pieredze, izveidojot jaunu TV kanâlu krievu valodâ sabiedriskajâ medijâ ERR, liecina, ka ðis ir efektîvâkais ceïð, lai uzrunâtu krievvalodîgos, kuri dzîvo citas valsts informatîvajâ telpâ. Komentçjot jaunâ krievvalodîgâ TV kanâla ETV+ izveides misiju, tâ galvenâ redaktore Darja Sâra (Darja Saar) uzsver: ´Viena treðdaïa no mûsu sabiedrîbas bûtîbâ nepiedalâs Igaunijas dzîvç. Telekanâla mçríis ir ïoti konkrçts: informçt ðos ïaudis par to, kas notiek mûsu valstî un iesaistît viòus Igaunijas sabiedrîbas dzîvç. Tieði tâpçc, lai ðo cilvçku potenciâls tiktu izmantots ðî vârda vislabâkajâ nozîmç.¡ ETV+ sâks raidît ðâ gada septembrî.

Jâatgâdina, ka ES līmenī vairākās ekspertu grupās norit darbs pie pretdarbības stratēģijas Krievijas kanālu propagandai Eiropas valstīs. LTV satura eksperti ir iesaistīti ðajās darba grupās un viens no pirmajiem ðo darba grupu secinājumiem ir vietējā satura krievu valodā nozīme katras valsts līmenī. Līdz ar to LTV ir būtiski izveidot savu kanālu krievu valodā arī tāpēc, lai nākotnē satura jomā varētu sadarboties ar augstākminētās pretdarbības stratēģijas ietvaros izveidotiem satura raþotājiem.

AVOTS: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP BBSA LTV Politika 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 6

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM