April 20 2021 23:16:42
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Saeimas deputâti lûdz NEPLP vçrtçt sabiedrîbu maldinoðâs «Rîgas satiksmes» reklâmas.
NEPLP ziņasVairâki Saeimas deputâti vçrsuðies pie Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) ar aicinâjumu izvçrtçt Rîgas paðvaldîbas SIA «Rîgas satiksme» reklâmas atbilstîbu likuma normâm, kâ arî to, vai ðâdas reklâmas izplatîðana Latvijas Radio çterâ atbilst sabiedrisko mediju uzdevumiem un misijai.

Vçstulç NEPLP deputâti norâda, ka par 13 tûkstoðiem eiro izvçrstajâ Rîgas paðvaldîbas SIA «Rîgas satiksme» reklâmâ, kurâ mçìinâts attaisnot Rîgas domes lçmumu krasi paaugstinât braukðanas maksas tarifus Rîgas sabiedriskajâ transportâ, paustâ informâcija ir klaji nepatiesa un sabiedrîbu maldinoða, TVNET informçja «Vienotîbas» pârstâve Laila Timrota.

«Ar noþçlu jâsecina, ka kârtçjo reizi situâcijas íîlnieki ir rîdzinieki un Rîgas sabiedriskâ transporta pasaþieri, kuriem jâmaksâ ne vien par acîmredzami nesaimniecisku paðvaldîbas kapitâlsabiedrîbas darbîbu un Baltijas valstîs dârgâko sabiedrisko transportu, bet arî klaji nepatiesâm un sabiedrîbu ðíeïoðâm reklâmas kampaòâm,» norâda «Vienotîbas» Saeimas deputâts, Paðvaldîbu sistçmas pilnveidoðanas apakðkomisijas priekðsçdçtâjs Vilnis Íirsis.

«Vçrðam jûsu uzmanîbu, ka paðvaldîbas SIA «Rîgas satiksme» reklâmâ paustie apgalvojumi, ka «Latvijas valdîba nevçlas iesaistîties galvaspilsçtas sabiedriskâ transporta finansçðanâ» un «Rîgas dome saglabâs visas esoðâs atlaides - pensionâri, skolçni un invalîdi arî turpmâk varçs braukt par velti» ir klaji nepatiesi un sabiedrîbu maldinoði,» NEPLP norâda deputâti.

Paðvaldîbas SIA «Rîgas satiksme» no valsts budþeta ir saòçmusi un turpina saòemt valsts dotâciju atseviðíu pasaþieru grupu, tostarp, invalîdu, pârvadâjumiem Rîgâ. Saskaòâ ar Satiksmes ministrijas sniegtajiem aprçíiniem par 2014.gadu «Rîgas satiksme» dotâcijâ no valsts saòçmusi 4,7 miljonus eiro, 2013.gadâ tie bijuði 4,9, bet 2012.gadâ – 6,2 miljoni eiro, NEPLP informç deputâti.

Deputâti atgâdina, ka saskaòâ ar Reklâmas likumu reklâmai jâbût likumîgai, patiesai un objektîvai, tâ veidojama saskaòâ ar godprâtîgu reklâmas praksi. Likumâ tâpat noteikts, ka sabiedrîbu maldinoða reklâma ir aizliegta. Savukârt saskaòâ ar Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumu audio un audiovizuâlâ komerciâlâ paziòojumâ drîkst izmantot tikai patiesas atsauksmes vai apstiprinâjumus, vçstulç NEPLP norâda deputâti, aicinot padomi tâs kompetences ietvaros izvçrtçt Rîgas paðvaldîbas SIA «Rîgas satiksme» nepatieso un maldinoðo informâciju saturoðâs reklâmas atbilstîbu Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma un Reklâmas likuma normâm, kâ arî ðâdas reklâmas izplatîðanas Latvijas Radio çterâ atbilstîbu sabiedrisko mediju uzdevumiem un misijai.

Vçstuli NEPLP parakstîjuði VIENOTÎBAS deputâti Vilnis Íirsis, Juris Ðulcs, Aldis Adamoviès, Lolita Èigâne un Atis Lejiòð, kâ arî Zaïo un zemnieku savienîbas deputâts Ainârs Meþulis un Nacionâlâs apvienîbas «Visu Latvijai!»–«Tçvzemei un Brîvîbai/LNNK» frakcijas deputâts Andris Vilks.

Avots: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM