April 20 2021 23:11:30
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Latvijas Radio aicina NEPLP un jauno valdi skaidrot konkursa norisi.
Latvijas RadioLatvijas Radio arodbiedrîba iesniegusi vçstuli Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) vadîtâjam Ainâram Dimantam, kurâ aicina viòu un jaunos Latvijas Radio valdes locekïus ðodien plkst.14 ierasties uz arodbiedrîbas sçdi, lai skaidrotu savu redzçjumu par radio attîstîbu, liecina tvitera kontâ radio pârstâvja Ivo Leitâna publicçts ziòojums.

Patlaban gan nav zinâms, vai kâda no uzrunâtajâm amatpersonâm ieradîsies, norâdîja Latvijas Radio preses sekretâre Laura Elizabete Vanaga. Ar Dimantu neizdevâs sazinâties.

Kâ vçstulç norâda arodbiedrîbas pârstâvji, «Latvijas Radio darbinieki ir neizpratnç par Padomes lçmumu par Latvijas Radio valdes konkursa rezultâtiem». Vçstulç teikts: «Mûsu skatîjumâ konkurss lîdz ðim ir bijis necaurspîdîgs un mums nav bijusi iespçja uzzinât konkursa dalîbnieku programmu.» Tâdçï arodbiedrîba aicina sapulcç skaidrot katra valdes locekïa redzçjumu, kâ arî NEPLP argumentus valdes locekïu izvçlç.

Kâ vçstîts, NEPLP vakar Latvijas Radio valdes priekðsçdçtâja amatam izraudzîjusies sociologu, pçtîjumu aìentûras «Factum Group» vadîtâju Aldi Pauliòu.

Latvijas Radio valdes locekïa amatam programmas attîstîbas jautâjumos izvçlçta bijusî ziòu aìentûras «BNS Latvija» vadîtâja Sigita Kirilka, bet valdes locekïa amatam nodroðinâjuma jautâjumos - Latvijas Valsts radio un televîzijas centra pârstâvis Uldis Lavrinoviès.

Lîdz ðim Latvijas Radio valdç kopð 2012.gada vienîgâ amatpersona bija valdes loceklis Siksnis.

NEPLP kopumâ saòçma 19 pieteikumus konkursam uz Latvijas Radio valdes locekïu amatiem. NEPLP sçdç tika konstatçts, ka 18 no iesniegtajiem pieteikumiem atbilst konkursa nolikuma prasîbâm un ir virzâmi vçrtçðanai nâkamajâs konkursa kârtâs. Konkurss tika izsludinâts ðâ gada 3.novembrî.

Avots: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LR Konkursi 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 7

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM