April 20 2021 22:32:06
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 18.decembrî.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) apstiprinâja konkursa par novadu televîzijas ziòu siþetu veidoðanu 2015.gadâ rezultâtus. Konkursâ uzvarçjuði ðâdi elektroniskie plaðsaziòas lîdzekïi:

SIA ´Valmieras TV¡ (TV siþeti par notikumiem Vidzemç);
SIA ´Latgales Reìionâlâ televîzija¡ (TV siþeti par notikumiem Latgalç);
SIA ´Skrundas TV¡ (TV siþeti par notikumiem Kurzemç);
SIA ´Televîzijas studija ´TV Spektrs¡¡ (TV siþeti par notikumiem Zemgalç).

Konkursu par novadu televîzijas ziòu siþetu veidoðanu NEPLP izsludinâja ðâ gada 27. novembrî. Konkursa mçríis ir pasûtît novadu TV ziòu siþetus sabiedriskâ pasûtîjuma realizâcijai Latvijas Televîzijas raidîjumâ ¥Dienas ziòas´ un citos ziòu, informatîvi-dokumentâlajos un kultûras raidîjumos. Konkursa finansçjums ir 244 259 eiro.

Izmaiòas retranlsâcijas un apraides atïaujâs

NEPLP apstiprinâja grozîjumus elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem SIA ´LIVAS KTV¡ un SIA ´OSTKOM¡ izsniegtajâs retranslâcijas atïaujâs. ´LIVAS KTV¡ retranslçjamo programmu saraksts ir papildinâts ar programmâm ´OE¡, ´1+1 International¡, ´Chasse et Peche¡ un ´Trace Urban¡. ´OSTKOM¡ retranslçjamo programmu saraksts ir papildinâts ar programmu ´Setanta Sports Eurasia¡.

NEPLP apstiprinâja grozîjumus elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa SIA ´QBS¡ (programma ´Retro FM¡) apraides atïaujâ programmas ´Radio NRJ (Energy)¡ raidîðanai. Tâpat NEPLP apstiprinâja grozîjumus elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa SIA ´Aquarelle¡ (programma ´Rîga Radio 94,5¡) apraides atïaujâ programmas ´Retro FM¡ raidîðanai.

Apstiprina sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi komerctelevîzijâm

NEPLP apstiprinâja komerciâlajiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem (televîzijâm Re:TV un Rîga TV24)nodotâ sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi ðâ gada novembrî.

NEPLP apstiprinâja programmas Re:TV (SIA ¥Vidzemes televîzija´) sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi par ðâ gada novembri pilnâ apjomâ. Saskaòâ ar iesniegto tâmi un darbu pieòemðanas – nodoðanas aktu realizçtie darbi kopumâ tiks kompensçti 32 397 eiro apmçrâ;
NEPLP apstiprinâja programmas Rîga TV24 (AS ¥TV Latvija´) sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi par ðâ gada novembri (izmaksas par dokumentâlâs filmas ¥Bruno Vasiïevskis´ izveidi). Realizçtie darbi kopumâ tiks kompensçti 9883 eiro apmçrâ;
OTV (SIA ¥Ogres televîzija´) sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi par ðâ gada novembri NEPLP apstiprinâja ðâ gada 11.decembra sçdç.

Administratîvi soda LTV

NEPLP pieòçma lçmumu sodît VISA ´Latvijas Televîzija¡ (LTV) par aizliegtu komerciâlu paziòojumu (netieðas azartspçïu reklâmas) izplatîðanu 2014.gada jûnijâ FIFA Pasaules kausa futbolâ reklâmas blokos un uzlika administratîvo naudas sodu 12 500 eiro. Pârbaudot programmas LTV7 ierakstus, NEPLP konstatçja, ka programmâ tika izplatîta ´OlyBet¡ sporta bâra reklâma visa èempionâta laikâ. Lai gan ´OlyBet¡ sporta bâra (´OlyBet Sports Bar¡) darbîba nav tieði saistîta ar azartspçïu darbîbu, reklâmâ tiek veicinâta preèu zîmes ´OlyBet¡ atpazîstamîba un ðî preèu zîme ir saistîta ar azartspçïu biznesu un tâdâ veidâ tiek pârkâpts Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumâ noteiktais netieðas azartspçïu popularizçðanas aizliegums.

Avots: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 9

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM