April 19 2021 10:13:35
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

NEPLP apstiprina LR ieceri veidot alternatîvâs kultûras kanâlu.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 11. decembra sçdç apstiprinâja valsts SIA ´Latvijas Radio¡ (LR) ieceri veidot jaunu alternatîvâs (nekomerciâlâs) kultûras un mûzikas programmu LR6. NEPLP arî nolçma izsniegt LR attiecîgu apraides atïauju. Jauna alternatîvâs (nekomerciâlâs) kultûras programma tiks veidota, sadarbojoties ar neatkarîgo producentu ´NABA¡. Jaunâ programma ir iekïauta LR sabiedriskâ pasûtîjuma plânâ 2015.gadam.

Kâ paskaidroja NEPL Padomes loceklis Dainis Mjartâns, nekâdi papildu tçriòi nâkamâ gada budþetâ jaunas programmas veidoðanai netiek pieprasîti. Programmas tapðanâ iesaistîtos neatkarîgais producents (´NABA¡), kas lîdz ðim jau ir veidojis alternatîvâs kultûras satura raidîjumus.

Saskaòâ ar VAS «Elektroniskie sakari¡ (ES) sniegto informâciju FM sakaru joslas augstâ noslogojuma dçï Rîgâ papildu frekvenci (95,8 MHz) varçtu pieðíirt tikai ar zemu izstaroðanas jaudu, kas bûtu piemçrojama vienîgi nekomerciâlai radio stacijai. ´Iespçjamâ FM apraides stacija Rîgâ 95,8 MHz frekvencç nodroðinâtu lauku apvidum nepiecieðamo signâla lîmeni nelielâ apkârtnç ap Rîgu, bet Rîgas pilsçtai nepiecieðamais signâla lîmenis tiktu nodroðinâts tikai daïâ pilsçtas,» vçstulç NEPLP norâda VAS ES.

«Veidojot Latvijas Radio 5. kanâlu jaunieðiem, Latvijas Radio bija dots uzdevums iekïaut programmâ jau eksistçjoðos producentu grupas ´NABA¡ raidîjumus. Tomçr abu programmu radoðâs ieceres un koncepcijas ir pârâk atðíirîgas. NEPLP meklçja un atrada risinâjumu saglabât Latvijas Radio paspârnç arî alternatîvâs kultûras programmu, kas bûtu orientçta uz visa vecuma nekomerciâlâs kultûras cienîtâjiem, jo veicina daudzveidîgas auditorijas piesaisti Latvijas Radio kopumâ,» skaidro NEPL Padomes loceklis Dainis Mjartâns.

Saskaòâ ar NEPLP iesniegto LR6 attîstîbas koncepciju, ðai programmai bûtu jâatîsta NABA koptâs unikâlâs tradîcijas nekomerciâlâs kultûras þanrâ. LR6 tematiskâs prioritâtes bûs nekomerciâlâs kultûras aktualitâtes, alternatîvâs mûzikas kustîbas, nevalstisko organizâciju aktivitâðu atspoguïojums, vçstures un zinâtnes komunikâcija radio çterâ un citas.

LR6 ietvaros iecerçts atjaunot Saeimas plenârsçþu translâciju Rîgâ un tâs apkârtnç. LR gan norâda, ka ðîs pârraides disonç ar pârçjo programmas saturu, tâdçï tâs uzskatâmas par ðíçrsli auditorijas paplaðinâðanai.

AVOTS: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 11

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM