May 06 2021 04:35:34
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodienas jubilāri kasis
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Tags - TOP Radio
All Tags
Informâcija par NEPLP sçdi 31. augustâ
Konkursâ par radio frekvenci Dobelç uzvar Solergo Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 31. augusta sçdç atzina SIA "Solergo" (programma Radio Capital FM) par uzvarçtâju konkursâ par apraides tiesîbu pieðíirðanu vietçjâs radio programmas veidoðanai Dobelç 88,4 MHz frekvencç latvieðu valodâ. Programmas formâts – muzikâli informatîvi izklaidçjoðs, kâ arî ziòas par norisçm Latvijâ un pasaulç. Konkursu par apraides tiesîbu pieðíirðanu vietçjâs radio programmas veidoðanai Dobelç 88,4 MHz frekvencç NEPLP izsludinâja ðâ gada maijâ.
Informâcija par NEPLP sçdi 30. jûnijâ
Radio SWH Rock sâks skançt ârpus Rîgas Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 30. jûnija sçdç atzina AS "Radio SWH" par uzvarçtâju konkursâ par apraides tiesîbu pieðíirðanu radio programmas "Radio SWH Rock" veidoðanai Liepâjâ 95,6 MHz frekvencç. Kâ NEPLP sçdç informçja "Radio SWH" komercdirektors Filips Rubenis, "Radio SWH Rock" ðobrîd ir vienîgâ rokmûzikas stacija Latvijâ, tâs klausîtâju skaits Rîgâ pçdçjo gadu laikâ pastâvîgi ir audzis.
Informâcija par NEPLP sçdi 28. aprîlî
Apstiprina grozîjumus retranslâcijas un apraides atïaujâs Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 28. aprîïa sçdç apstiprinâja grozîjumus vairâkiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem izsniegtajâs retranslâcijas atïaujâs. Grozîjumi tika apstiprinâti SIA "Elektrons S", SIA "Telenet", SIA "Vipnet" un SIA "Mediju Centrs Kurzeme" retranslâcijas atïaujâs.
NEPLP izsniedz atïauju jaunas sporta televîzijas programmas raidîðanai.
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) ðodien izsniedza reìionâlâs televîzijas apraides atïauju SIA ´Best4Sport¡ televîzijas programmas ´BEST4SPORT TV¡ raidîðanai. Jaunais sporta kanâls sniegs plaðu ziòu apskatu par aktuâlâkajiem sporta notikumiem Latvijâ – gan nacionâla, gan reìionâla mçroga –, kâ arî atspoguïos spilgtâkos notikumus starptautiskajâ arçnâ. To paredzçts pârraidît virszemes un interaktîvajâ televîzijâ, kâ arî internetâ.
Traìiski gâjis bojâ TOPradio Rjs Franklins Voitzs
Traìiski 11. jûnija vakarâ gâjis bojâ TOPradio rîta programmas "Nastroika" vadîtâjs Franklins Voitzs ( îstajâ vârdâ Максим Емaнуилов)
Topradio sâk TMC testus Latvijâ
"Канал автодорожных сообщений (англ. Traffic Message Channel (TMC)) ? технология, которая используется для передачи информации о дорожных пробках и неблагоприятных дорожных условиях. Как правило, данные передаются в виде цифровых кодов, с использованием радиосистемы оповещения (FM-RDS) для обычных FM приёмников. Данные могут быть также переданы на радио или спутниковое радио. Услуги по передаче данных об автодорожной информации в настоящее время предоставляются государственными и коммерческими компаниями в большинстве стран Европы.
Bauska - TET (Lattelecom) Tornis
Bauska - TET (Lattelecom) Tornis
TOPradio 96,5 MHz antena
Dimzukalns 2019
Dimzukalns 2019
TOPradio 91,9 MHz
Dimzukalns 2019
Dimzukalns 2019
TOPradio 91,9 MHz
TOPradio skaņas apstrāde
TOPradio skaņas apstrāde
TOPradio.
No šejienes sācies TOPradio
No šejienes sācies TOPradio
Ruslans lai pakomentē pats šo bildi...
TOPradio RDS Liepā
TOPradio RDS Liepā
TOPradio frekvence Liepā 100,9 Mhz.
Radio DJ TOPradio
Radio DJ TOPradio
TOPradio stodio.
TOPradio raidītājs Dzimzukalns 2kW
TOPradio raidītājs Dzimzukalns 2kW
TOPradio 91,9 Mhz.
TOPradio raidītājs Rīteros 1KW
TOPradio raidītājs Rīteros 1KW
TOPradio 95,4 Mhz.
TOPradio antenu montāža Liepā
TOPradio antenu montāža Liepā
TOPradio.
Audio procesors OMNIA6
Audio procesors OMNIA6
TOPradio.
TOP Radio raidītājs Liepā.
TOP Radio raidītājs Liepā.
Raidītājs ar jaunu antenu sistēmu sācis darbu Liepā. Uztverams Valmierā ,Cēsīs, un Smiltenē.
Kaķenieki TOPradio 87,8 Mhz
Kaķenieki TOPradio 87,8 Mhz

Rīteri TOPradio 95.4 Mhz
Rīteri TOPradio 95.4 Mhz

Rīteri TOPradio 95.4 Mhz
Rīteri TOPradio 95.4 Mhz

Rīteri TOPradio 95.4 Mhz
Rīteri TOPradio 95.4 Mhz

TDPradio (DRM)
TDPradio (DRM)
DRM radio programmas uztvertas Rīgas centrā 18.12.09. - 22.12.09. Speciāla ĪV antena netika lietota: tika nostiepts "stars".
Top Radio 6
Top Radio 6

Top Radio 5
Top Radio 5

Top Radio 4
Top Radio 4

Top Radio 3
Top Radio 3

Top Radio 2
Top Radio 2

Top Radio 1
Top Radio 1

Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 8

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM