February 27 2021 23:17:52
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

Tags - Pirātisms
All Tags
NEPLP 'piesaka karu' TV programmu nelegālai retranslēšanai internetā.
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) šī gada deviņos mēnešos 35 mājaslapās konstatējusi televīzijas programmu prettiesisku retranslāciju Latvijas teritorijā bez retranslācijas atļaujas, portālu "Delfi" informēja padomē.
Par pirātisku televīzijas pakalpojumu pārdošanu internetā piespriež 31 000 eiro kaitējuma kompensāciju.
Vidzemes rajona tiesa Gulbenē piespriedusi vienu gadu ilgu nosacītu cietumsodu un uzlikusi atlīdzināt kaitējuma kompensāciju 31 287 eiro apmērā kādam vīrietim, kurš notiesāts par televīzijas programmu nelicencētu retranslāciju interneta vidē, lasāms publiski pieejamajā anonimizētajā tiesas spriedumā.
NEPLP konstatē 16 televīzijas programmu izplatīšanas “pirātus” Latvijā
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 2020.gadā sākusi vērienīgu cīņu ar tā sauktajiem “TV pirātiem”. Veicot apjomīgu interneta mājaslapu monitoringu, kopš janvāra 16 mājaslapās konstatēta prettiesiska, tajā skaitā daudzu Krievijas Kremļa propagandas televīzijas programmu izplatīšana.
Policija piesaka karu televīzijas pirātiem – pret izplatītājiem trīs gadu laikā uzsākti 40 kriminālprocesi .
Namu apsaimniekotāji vai, piemēram, elektropreču veikalu pārdevēji – izrādās, starp šo profesiju pārstāvjiem mēdz būt negodīgi ļaudis, kas piepelnās ar TV pirātismu, piedāvājot par lētāku samaksu nelikumīgi iegūt pieeju simtiem televīzijas kanālu.
Nosacīts cietumsods un 61 000 eiro naudas sods par nelegālu televīzijas pārraidīšanu.
Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa piespriedusi nosacītu cietumsodu kādam vīrietim par nelegālu televīzijas kanālu pārraidīšanu, liekot arī samaksāt 60 646 eiro lielu kaitējuma kompensāciju, liecina publiski pieejamais tiesas spriedums.
NEPLP ierobežo mājaslapas www.peers.tv un www.edem.tv
Izskatot administratīvās lietas, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP), ir pieņēmusi lēmumus ierobežot interneta mājaslapas “www.peers.tv” un “www.edem.tv”, liedzot to domēna vārdu izmantošanu uz laiku līdz 15.janvārim. NEPLP ir uzsākusi apjomīgu interneta mājaslapu monitoringu ar mērķi ierobežot nelegālā televīzijas satura pieejamību Latvijā.
VASES pārtrauc nelegāla FM radio raidītāja darbību Valmierā.
4.septembrī VASES pārtrauc nelegāla radio raidītāja darbību Valmierā. Radio raidītājs bija nelielas jaudas ķīnā ražots Retekess TR504 transmitter. Frekvence kurā varēja dzirdēt minēto radio - 93,4 Mhz. Uzsākta administratīvā lieta. princ_fm
NEPLP uzsāk mājaslapas “edem.tv” ierobežošanas procedūru.
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 29.augusta sēdē pieņēma lēmumu uzsākt administratīvo lietu par konstatētajiem pārkāpumiem interneta vietnē “edem.tv”. Šajā mājaslapā gala lietotājiem Latvijas teritorijā par maksu tiek nodrošināta pieeja 460 televīzijas programmām bez retranslācijas atļaujas.
Policija aiztur nelegālās televīzijas izplatītājus; 200 mājsaimniecības paliek bez TV.
Valsts policija (VP) šonedēļ aizturēja divus Rīgas iedzīvotājus aizdomās par nelikumīgu televīzijas pakalpojumu sniegšanu vairāk nekā 200 mājsaimniecībām Rīgā un Pierīgā, portālu "Delfi" informēja VP.
Sāk kriminālvajāšanu par nelegālu TV pakalpojumu sniegšanu Rīgā.
Valsts policija kriminālvajāšanas sākšanai pret četrām personām - organizētu grupu - nodevusi kriminālprocesu par nelicencētu televīzijas (TV) programmas retranslēšanu vairākos Rīgas mikrorajonos laika posmā no 2016. gada sākuma līdz 2017. gada maijam, informēja policijā.
Policija pārtrauc nelicencētu TV retranslēšanu
Valsts policija (VP) pārtraukusi nelicencētu televīzijas retranslēšanu vairākiem tūkstošiem klientu Latvijas teritorijā un aizturējusi vīrieti, kurš ilgstoši izplatīja nelegālus televīzijas uztvērējus.
Slçptâs kameras video: Kâ tvarsta TV izplatîtâjus - "pirâtus"
Jau aptuveni gadu biedrîba "Par legâlu saturu" min uz pçdâm nelegâliem televîzijas izplatîtâjiem, veicot kontrolpirkumus un veidojot tâ saucamo melno sarakstu. Treðdien, lîdz ar savstarpçjâs sadarbîbas memoranda parakstîðanu, tiks pieteikts karð TV "pirâtiem", kuri ik gadu nesamaksâ nodokïus no vismaz 12 miljoniem eiro.
Pârtraukta TV saturu nelegâli retranslçjuðas interneta vietnes darbîba.
Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkaroðanas pârvalde (ENAP), sadarbojoties ar biedrîbu «Par legâlu saturu» un veicot izmeklçðanu kriminâlprocesa ietvaros, pârtraukusi nelicencçtas televîzijas programmu retranslçjoðas interneta vietnes darbîbu. Kratîðanu laikâ izòemti datu nesçji un serveris, kur uzturçts nelegâlâ satura resurss. Saistîbâ ar nelegâlâs interneta vietnes darbîbu aizturçts 1989. gadâ dzimis vîrietis.
Intervija ar Daci Kotzevu
Valdîba pieòçmusi likuma grozîjumus, kas ïaus mediju uzraugam – Nacionâlo elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomei vçrsties ne tikai pret reìistrçtiem televîzijas pakalpojumu sniedzçjiem, bet arî tâdiem, kas oficiâlajâ kârtîbâ nav reìistrçjuðies. Tas nozîmç, ka institûcijâm tiek atbrîvotas rokas cîòai ar nelegâlajiem televîzijas pakalpojumu sniedzçjiem. Vairâk jautâsim biedrîbas ´Nç, pirâtismam Latvijâ¡ vadîtâjai Dacei Kotzevai.
Sperts solis tuvâk TV 'pirâtu' apkaroðanai Latvijâ, priecâjas biedrîba.
Valdîbas atbalstîtie likuma grozîjumi, kas paredz ierobeþot televîzijas pakalpojumu nelegâlu izplatîðanu internetâ, ir ïoti liels solis uz priekðu televîzijas pakalpojumu nelegâlo sniedzçju apkaroðanâ, uzskata biedrîbas "Nç, pirâtismam Latvijâ" vadîtâja Dace Kotzeva.
TV "pirâtiem" pa pçdâm: reids Tukumâ
"Pie mums bez bçdâm!" – tieði tik ironisks sauklis rotâ kabeïtelevîzijas pakalpojumu sniedzçja SIA "Infonet sistçmas" reklâmas bukletu. Uz Tukumâ strâdâjoðo uzòçmumu Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) devâs atkârtotâ pârbaudç, kurâ piedalîjâs arî portâls "Delfi".
Televîzijas "pirâtu" rokâs 240 000 iedzîvotâju; valsts ik gadu zaudç vismaz 12 miljonus eiro.
Valsts kasei televîzijas pakalpojumu nelegâlie sniedzçji ik gadu nenomaksâ nodokïus vismaz 12 miljonu eiro apmçrâ tikai no televîzijas pakalpojumu sniegðanas abonentu maksas vien, liecina Aròa Saukas pçtîjums, kas veikts sadarbojoties ar biedrîbu "Nç, pirâtismam Latvijâ".
"Pirâtiem" pa pçdâm: katra piektâ mâjsaimniecîba izmanto nelegâlus televîziju izplatîtâjus.
Nelegâlu televîzijas pakalpojumu apjoms Latvijâ sastâda apmçram piekto daïu no visa televîzijas tirgus apjoma, tâpçc var teikt, ka pirâtisms ir kïuvis par "nozari", kas ir bûtiska çnu tautsaimniecîbas daïa, sarunâ ar portâlu "Delfi" atklâj biedrîbas "Nç, pirâtismam Latvijâ" vadîtâja Dace Kotzeva.
LaIPA un biedrîba "Nç pirâtismam Latvijâ!" apòemas apkarot pirâtismu Latvijâ
Otrdien, parakstot biedru sadarbîbas çtikas kodeksu, Latvijas Izpildîtâju un producentu apvienîba (LaIPA) un biedrîba "Nç pirâtismam Latvijâ!" apòçmuðâs kopîgiem spçkiem apkarot pirâtismu Latvijâ.
Valdîba apstiprina ideju par pirâtisko TV mâjaslapu bloíçðanu.
Lîdz 2016. gada 1. jûlijam Latvijas Kultûras un Satiksmes ministrijai jâsagatavo labojumi "Elektronisko sakaru" likumâ, kas ïaus bloíçt atseviðíus domçnus ".lv" zonâ vai sniegs iespçju piekïuvei ârzemju tîkliem, kas saistîti ar pirâtisko televîziju.
Vâcijâ slçgts pirâtiskâs radiostacijas raidîtâjs.
Vâcijâ slçgts pirâtiskâs radiostacijas raidoðâis tornis. Pârvietojamð toròa augstums 80m , raidîtâja darbîbu nodroðinâja autonoms ìenerators. Signâls uz radio raidîtâju no studijas tika padots no Niderlandes.
ESD pârtrauc pirâtiskas ierîces darbîbu Aizkrauklç
2011. gada 11. augustâ ESD speciâlisti sadarbojoties ar Valsts policiju Aizkrauklç pârtrauca pirâtiska FM skaòas apraides raidîtâja darbîbu 92,0 MHz frekvencç.
Liepâjas apkaimç pârtrauc pirâtiskas FM skaòas apraides radiostacijas darbîbu.
2011. gada 18. maijâ ESD speciâlisti Liepâjas apkaimç pârtrauca pirâtiska FM skaòas apraides raidîtâja darbîbu 102,3 MHz frekvencç.
Pastaiga brîvâ radio viïòos kopâ ar Pirâtu Dþeniju & Co
Gan klausoties zvaigznes ar radioteleskopu, gan vienkârði atrodoties uz antenas ðíîvja, mçs raidâm savas balsis pa radio un tâdçjâdi izvçrðam subjektivitâti, izvçrðam klâtbûtni. Izvçrðam klâtbûtni ar rezonanses palîdzîbu. - Es esmu ðeit, - saka Pirâtu Dþenija divu vatu FM raidîtâjâ. - Lûdzu, atsaucieties!
Pirātisms Īrijā
Pirātisms Īrijā
Pirātiska radio antenas Īrijā, netālu no lidostas. Princ_fm
Jaunākie komentāri
· Es nezinu...No viena...
· Biju pagaišgad Vācij...
· Protams. Daļai cilvē...
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM