May 06 2021 03:09:24
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodienas jubilāri kasis
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Tags - Pieci.lv
All Tags
"Pieci.lv" septīto gadskārtu svinēs ar vērienīgu dzimšanas dienas festivālu
Atzīmējot jauniešu multimediālās platformas Latvijas Radio 5 – “Pieci.lv” septīto gadskārtu, “Pieci.lv” komanda klausītājus aicina uz dzimšanas dienas festivālu, kas norisināsies no 23. līdz 25. jūlijam. Sekojot līdzi divām virtuālām “skatuvēm” – “Pieci.lv” ēteram un sociālajiem tīkliem, klausītāji varēs baudīt īstu festivāla gaisotni savā pagalmā, istabā, automašīnā, teltī vai meža ielokā. Festivālam varēs sekot līdzi arī tiešraidē LSM.lv.
NEPLP nolemj saglabāt LR5 FM apraidē.
Lai nodrošinātu platformu Latvijas autoru radītas mūzikas attīstībai un stiprinātu latviešu valodu un kultūru, VSIA “Latvijas Radio” (LR) kanālam “Latvijas Radio 5 – Pieci.lv” (LR5) jāturpina raidīt FM apraidē, vienlaikus veicot izmaiņas LR5 saturā, tostarp palielinot Latvijas autoru radītas mūzikas īpatsvaru, ceturtdienas, 6.jūlija sēdē lēma Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP).
Jānis Daugavietis: NEPLP pret Latvijas valsts radio ar latviešu mūziku.
Jau sākumā vēlos pateikt, ka nešaubīgi esmu par Latvijas mūzikas īpatsvara palielināšanu radio, TV un internetā. Visu savu jaunību veltīju Latvijas pagrīdes mūzikai, spēlējot savu mūziku un producējot citu dziesmas un albumus (skat. ierakstu izdevniecība Tornis).
"Pieci.lv" radošā komanda neziņā par radio nākotni.
Latvijas Radio (LR) valdes locekles Sigitas Roķes priekšlikums Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP) pārveidot LR5 ("Pieci.lv") programmu par tikai latviešu mūzikas radio tās veidotājiem bija negaidīts un pārsteidzošs, atzina "Pieci.lv" satura galvenā redaktore Anna Platpire.
Apstiprina LR sabiedrisko pasūtījumu
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 1. februāra sēdē apstiprināja VSIA "Latvijas Radio" (LR) sabiedriskā pasūtījuma plānu 2017. gadam.
Dimants: Notikuðais ar pieci.lv apliecina - sabiedrisko mediju finansçjumam jâbût iezîmçtam
Notikuðais ar pieci.lv finansçjumu, kuru Saeimas komisija nâkamgad rekomendçja samazinât, bet kas netika atbalstîts koalîcijâ, kârtçjo reizi apliecina – sabiedrisko mediju finansçjumam ir jâbût iezîmçtam, ðâdu viedokli intervijâ Latvijas Radio pauda Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) loceklis Ainârs Dimants.
Latvijas Radio 5 finansçjumu tomçr nesamazinâs.
Valdîbas koalîcija pirmdien, 21.novembra pçcpusdienâ nolçma, ka radiostacijai pieci.lv tomçr nesamazinâs finansçjumu nâkamajâ gadâ par 130 000 eiro, kâ to daþas stundas pirms tam bija rekomendçjusi Saeimas Budþetu un finanðu komisija. Tomçr no lîdzekïiem neparedzçtiem gadîjumiem 130 000 eiro bûs veltîts komercstacijâm, lai tâs izveido latvieðu populârâs mûzikas platformu.
NEPLP ârkârtas sçdç aicina Saeimu neatbalstît ierosinâjumu par lîdzekïu samazinâjumu Latvijas Radio
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 21. novembra ârkârtas sçdç iepazinâs ar Saeimas Budþeta un finanðu (nodokïu) komisijas priekðlikumiem 2017. gada sabiedriskâ pasûtîjuma budþeta pârdalei. NEPLP uzskata, ka Saeimas komisijas rekomendâcija sabiedriskajai radiostacijai LR 5Pieci.lv paredzçtos 130 tûkstoðus eiro nâkamâ gada budþetâ pieðíirt komerciâlajâm radiostacijâm neatbilst Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumam (EPLL). NEPLP ârkârtas sçdç pieòçma lçmumu nosûtît oficiâlu vçstuli Saeimas Prezidijam, Budþeta un finanðu (nodokïu), kâ arî Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijâm, kurâ aicina Saeimu neatbalstît ierosinâjumu par lîdzekïu samazinâjumu Latvijas Radio.
"Pieci.lv" budþets nâkamgad saruks par 130 tûkstoðiem eiro, lemj komisija
Tiks pârdalîti finanðu lîdzekïi 130 tûkstoðu eiro apmçrâ, lai izveidotu multimediâlu mûsdienu latvieðu populârâs mûzikas programmu, paredz pirmdien Saeimas Budþeta un finanðu (nodokïu) komisijâ atbalstîtais priekðlikums. Par ðâdu summu samazinâsies Latvijas Radio 5 jeb pieci.lv" finansçjums.
Gunta Lîdaka: Ir pienâcis pçdçjais brîdis sakârtot Latvijas mediju telpu
Globâlo tirgu ietekmes palielinâðanâs, digitalizâcijas un gadiem ilgi nerealizçtâs mediju politikas rezultâtâ Latvijas mediju telpa aizvien vairâk novâjinâs un tâs attîstîba ir apdraudçta. Attîstoties digitâlajai videi, tradicionâlie mediji ir spiesti optimizçt savu darbîbu ne tikai lai saviem patçrçtâjiem piedâvâtu kvalitatîvu saturu, bet vispâr izdzîvotu.
Asociâcija: lai stiprinâtu cîòu ar propagandu, jâpalielina sabiedrisko mediju finansçjums
Latvijas Raidorganizâciju asociâcijas (LRA) valde vçlas finansçjuma palielinâðanu sabiedriskajiem medijiem, lai Latvija veiksmîgâk varçtu pretoties propagandai, zinâja asociâcijâ.
Apstiprina sabiedrisko pasûtîjumu LTV, LR un LSM.lv
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 28. janvâra sçdç apstiprinâja sabiedriskâ pasûtîjuma daïu, ko 2016. gadâ îstenos valsts SIA ´Latvijas Televîzija¡ (LTV), valsts SIA ´Latvijas Radio¡ (LR), kâ arî sabiedrisko mediju portâls LSM.lv.
NEPLP soda LR par rupjîbâm LR5 çterâ
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 27. augusta sçdç pieòçma lçmumu sodît VSIA ´Latvijas Radio¡ (LR), uzliekot administratîvo sodu – naudas sodu 1500 eiro apmçrâ par muzikâlu darbu ar rupju un nepieklâjîgu saturu izplatîðanu programmas "Latvijas Radio 5 – Pieci.lv" (LR5) raidîjuma "Beidz ar pieci´ rubrikâ "3:30 klubs". Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma (EPLL) un LR Rîcîbas kodeksa pârkâpumi konstatçti 26.maija, 7., 8., 9. un 16. jûnija raidîjumos.
NEPLP soda LR par rupjiem izteicieniem radio çterâ
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 30. jûlija sçdç vienbalsîgi pieòçma lçmumu sodît VSIA ´Latvijas Radio¡ (LR), uzliekot administratîvo sodu – naudas sodu 8000 eiro apmçrâ par rupju un nepieklâjîgu izteicienu izplatîðanu programmas ´Latvijas Radio 5 – Pieci.lv¡ raidîjumu ´Pilnîgs Vakars¡ rubrikâ ´Pieliec punktu¡. Pârbaudot raidîjuma ´Pilnîgs Vakars¡ 2015. gada 14., 21. un 28. aprîïa, 5., 12., 19. un 26. maija, 2., un 9. jûnija ierakstus, NEPLP konstatçja, ka raidîjumu ´Pilnîgs vakars¡ rubrikâ ´Pieliec Punktu¡, izplatîti rupji un nepieklâjîgi izteicieni.
Latvijas Radio «pieci.lv» vadîtâjs Kârlis Dagilis iesniedzis atlûgumu.
Latvijas Radio (LR) «pieci.lv» vadîtâjs Kârlis Dagilis treðdien iesniedzis atlûgumu, vçstî portâls «lsm.lv».
Dagilis saglabâs 'Pieci.lv' direktora amatu; Grçviòa kompetenci izvçrtçs vçlâk.
Valsts SIA "Latvijas Radio" (LR) valde ceturtdien nolçmusi atjaunot amatâ Latvijas Radio programmas "Latvijas Radio 5 - Pieci.lv" direktoru Kârli Dagili, portâlu "Delfi" informçja Latvijas Radio pârstâve Liene Vimba.
Mediju uzraugs par rupjîbâm çterâ 'Pieci.lv' piemçro 8000 eiro sodu.
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) ceturtdien nolçmusi piemçrot valsts SIA "Latvijas Radio" naudas sodu 8000 eiro apmçrâ par rupju un nepieklâjîgu izteicienu izplatîðanu programmas "Latvijas Radio 5 - Pieci.lv" raidîjuma "Pilnîgs Vakars" rubrikâ "Pieliec punktu", pavçstîja NEPLP informâcijas centrâ.
No amata atstâdina "Pieci.lv" programmas direktoru Dagili
Latvijas Radio (LR) valde programmas "Pieci.lv" pieïauto pârkâpumu dçï treðdien nolçmusi no amata atstâdinâja programmas direktoru Kârli Dagili, informçja LR preses sekretâre Laura Elizabete Vanaga.
Vçrîgais «Pieci.lv» klausîtâjs Polis: Latvijas Radio rupji un apzinâti çterâ pazemo sievietes.
Radio «SuperFM» vadîtâjs Uìis Polis nosûtîjis kârtçjo vçstuli Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijai, norâdot, ka Latvijas Radio rupji un apzinâti pazemo sievietes, atskaòojot çterâ rupjîbâm bagâtu dziesmu.
NEPLP deputâtiem skaidro savus lçmumus un darbîbu, ðaubas par Padomes reputâciju – nepamatotas
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) nosûtîjusi izsmeïoðu informâciju Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijai, kurâ atbild uz Saeimas deputâtu iesniegumu par NEPL padomes locekïu atbrîvoðanu no amata.
NEPLP: "Tas ir uzbrukums mediju neatkarîbai!"
Daþu Saeimas deputâtu ideja atlaist Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) locekïus mums nav pârsteigums. Tiekoties ar deputâtiem, ne reizi vien esam saskâruðies ar zîmîgiem mâjieniem, kas skar to vai citu Latvijas Televîzijas (LTV) siþetu vai Latvijas Radio (LR) raidîjumu. Ðâdas piezîmes parasti esam "laiduði pâri galvai", jo mediju redakcionâlâ neatkarîba allaþ bijusi viena no NEPLP prioritâtçm. Iespçjams, tieði tas deputâtu acîs ir sobojâjis mûsu reputâciju tiktâl, ka bez redzama iemesla ir jârosina NEPLP atlaiðana.
Informâcija par NEPLP sçdi 7. maijâ
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 7. maija sçdç apstiprinâja grozîjumus elektroniskajam plaðsaziòas lîdzekïiem SIA "BRADIS", SIA "Elektrons S", AS "Balticom" un SIA "KTV TELEANSS" izsniegtajâs retranslâcijas atïaujâs.
Pieci.lv Itâlijâ izcîna uzvaru Eiropas radio èempionâta finâlâ.
Vakar, 15.martâ, Latvijas Radio 5 – Pieci.lv, piedaloties Eiropas Radio èempionâta finâlâ Milânâ, kïuva par pirmo raidstaciju no Latvijas, kas izcînîjusi èempionu titulu. Pieci.lv çtera balsis Toms Grçviòð un Marta Lîne «radio cîòâ» (Radio Battle) aizstâvçja Latvijas vârdu, uzvarot Igaunijas un Serbijas raidstaciju dîdþejus.
NEPLP: pieðíirtâ nauda radio «Pieci.lv» izlietota atbilstoði.
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) secinâjusi, ka radio «Pieci.lv» darbîbas nodroðinâðanai pieðíirtie lîdzekïi ir izlietoti atbilstoði medija attîstîbas koncepcijai un sabiedriskajam pasûtîjumam, liecina informâcija NEPLP revîzijas komisijas ziòojumâ par «Pieci.lv» darbîbu.
Latvijas Radio tomçr domâ atjaunot «Radio NABA» kâ 6. kanâlu
Latvijas Radio plâno pilnâ apmçrâ atjaunot staciju «Radio NABA», integrçjot to radio kâ Radio 6 kanâlu. Tas bûtu nekomerciâls radio, kura izmaksas segtu sponsori. Patlaban tiek gaidîts Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) lçmums, ar kuru padome kavçjas.
NEPLP: Runât par «Pieci.lv» lietderîbu vçl pâragri; jâpagaida lîdz gada beigâm.
Tikai gadu pçc darbîbas sâkðanas radiostacijas "Pieci.lv" lietderîbu vçrtçt ir pâragri un bûtu jânogaida vismaz lîdz ðî gada beigâm, uzskata Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) loceklis Dainis Mjartâns
Saeimas komisija vçrtçs pieðíirtâ budþeta lietderîgu izmatoðanu radio «Pieci.lv».
Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisija otrdien vçrtçs pieðíirtâ budþeta lietderîgu izmatoðanu radio «Pieci.lv», liecina komisijas sçdes darba kârtîba.
Jânis Siksnis: Par Pieci.lv un reitingiem.
Autori: Jânis Siksnis, Latvijas Radio valdes loceklis Latvijas Raidorganizâciju asociâcija (LRA) ir nosûtîjusi atklâtu vçstuli Nacionâlajai elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomei (NEPLP) un Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijai (.doc), kurâ aicina izvçrtçt Latvijas Radio jaunieðu satura platformas "Pieci.lv" darbîbas pirmos rezultâtus un to atbilstîbu valsts pieðíirtajam finansçjumam.
Satraucas par radio 'Pieci.lv' izveidç izðíiestajiem lîdzekïiem un tâ zemajiem reitingiem
Latvijas Raidorganizâciju asociâcija (LRA) nosûtîjusi atklâtu vçstuli Nacionâlajai elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomei (NEPLP) un Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijai, kurâ norâda uz Latvijas radio kanâla "Pieci.lv" izðíiestajiem valsts lîdzekïiem un aicina skaidrot radio lietderîbu. Tikmçr "Pieci.lv" direktors Kârlis Dagilis norâda, ka salîdzinoði mazâ klausîtâju auditorija ir tikai FM viïòos, radio ir populârs interneta vidç, jaunieðu interese par to tikai aug.
Radio viïòos tieðraide no "Positivus" skançs Latvijas Radio 5 - "Pieci.lv".
No piektdienas rîta Latvijas Radio 5 - "Pieci.lv" programma, sâkot ar brokastu ðovu "Pieci Rîti" sâks skançt no "Positivus" festivâla teritorijas Salacgrîvâ, tâdçjâdi ïaujot gan braucçjiem, gan nebraucçjiem pilnvçrtîgi iejusties Baltijas lielâkajâ mûzikas notikumâ, portâlu "Delfi" informç radio pârstâvji.
Jaunâ radiostacija jaunieðiem "Pieci.lv" cer krietni izvçrsties.
Radiostacija jaunieðiem "Pieci.lv", kas oficiâli tika atklâta 31.martâ 93,1 megaherca (MHz) frekvencç, cer jau nâkamgad paplaðinât apraidi.
Pieci.lv protestē, kā lai nereaģē?
Pieci.lv protestē, kā lai nereaģē?
Karikatūra pārpublicēta no [url]http://www.la.lv[/url].
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM