February 07 2023 17:42:16
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
Aktuāls Jautājums
Kādiem masu medijiem dod priekšroku ikdienā?

Radio

TV

Podkāsti

Cits

Šodienas jubilāri:
Šodienas jubilāri F3llony
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

28-11-2022 10:07
Paldies 73

27-11-2022 00:01
Normāls čatiņš... Normund, apsveicu un 73!

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

Tags - Likumi
All Tags
NEPLP: grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā stiprinās informatīvo telpu un latviešu valodas nozīmi tajā
Stājušies spēkā būtiski grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas veicinās nozīmīgas izmaiņas mediju tirgū Latvijā, stiprinot informatīvo telpu un latviešu valodas nozīmi tajā.
Levits neizsludina jauno Elektronisko sakaru likumu.
Ņemot vērā nenovērstos iebildumus un nesaderību ar Eiropas Savienības (ES) tiesībām, Valsts prezidents Eglis Levits otrreizējai caurlūkošanai nodevis jauno Elektronisko sakaru likumu, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Stiprinot informatīvo telpu, atbildību par nelegālu TV pakalpojumu izmantošanu noteiks arī patērētājiem.
Grozījumi Aizsargāta pakalpojuma likumā, kurus ceturtdien, 10. martā, Saeimā steidzamības kārtībā skatīs otrajā – galīgajā – lasījumā, paredz, ka atbildība par nelegālu ierīču, programmu vai citu risinājumu izmantošanu, lai piekļūtu audiovizuāliem pakalpojumiem (TV) privātām vajadzībām, gulsies arī uz gala lietotāju – patērētāju. Paredzēts, ka personu varēs saukt pie administratīvās atbildības.
NEPLP izstrādātās vadlīnijas palīdzes medijiem efektīvāk nodrošināt prasības par satura pieejamības veicināšanu
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) ir izstrādājusi vadlīnijas elektroniskajiem plašsaziņas medijiem, lai sekmētu vienotu izpratni par likuma prasībām, kas nosaka, ka mediju veidotais saturs, kas izplatīts programmās un pakalpojumos, tiek nepārtraukti un pakāpeniski darīts pieejamāks, tostarp personām ar invaliditāti.
NEPLP izstrādātā instrukcija palīdzēs identificēt audiovizuālus pakalpojumus pēc pieprasījuma.
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) ir identificējusi vairākus iespējamos audiovizuālo pakalpojumu pēc pieprasījuma sniedzējus, kuriem būtu jāsniedz NEPLP paziņojums, tādējādi kļūstot par elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem. Lai palīdzētu noteikt, vai video saturs internetā ir audiovizuāls pakalpojums pēc pieprasījuma, NEPLP izstrādājusi jaunu Instrukciju.
NEPLP lūgs papildu pilnvaras efektīvākai cīņai pret pirātismu.
Nacionālā elektroniskā plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) vērsīsies Saeimā, lūdzot grozīt likumu un piešķirt padomei papildu pilnvaras un tiesības efektīvākai cīņai pret pirātismu, intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" pastāstīja NEPLP vadītājs Ivars Āboliņš.
Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums ir solis pretī sabiedrisko mediju efektīvākai pārvaldībai un ilgtspējīgai attīstībai
Valsts prezidents ir izsludinājis Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu, kas stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī. Tā mērķis ir nodrošināt sabiedrisko mediju efektīvu un atklātu pārvaldību, neatkarību un atbildīgumu sabiedrības priekšā, kā arī veicināt to kvalitatīvu darbību un attīstību.
NEPLP atkārtoti aicina Saeimu pārskatīt kreditēšanas reklāmu ierobežošanu
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) atkārtoti vērsusies pie Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces un Saeimas komisijām ar aicinājumu atlikt grozījumu Patērētāju tiesību aizsardzības likumā stāšanos spēkā. Pārtraucot kreditēšanas reklamēšanu, pastāv reāls risks, ka samazinoties nacionālo mediju satura apjomam un kvalitātei, auditorija pārorientēsies uz pārrobežu medijiem vēl daudz lielākā pakāpē, nekā līdz šim.
"Rossija RTR" un propagandists Solovjovs atgriezies Latvijas apraidē
Ir beidzies Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) noteiktais trīs mēnešu retranslācijas liegums televīzijas kanālam "Rossija RTR".
Rinkēvičs: pēc vēršanās pret TV3 jāizvērtē sistēmiskas izmaiņas mediju uzrauga darbā.
Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) vēršanās pret mediju koncernu "All Media Latvia" jāizvērtē Saeimas Mediju politikas apakškomisijai, kurai, iespējams, jādomā par sistēmiskām izmaiņām mediju uzrauga darbība, sacīja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV).
NEPLP iesniedz priekšlikumus sabiedrisko mediju likuma otrajam lasījumam
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 21.janvārī iesniedza LR Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai priekšlikumus likumprojekta “Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums” otrajam lasījumam.
Atgādinām par apraides uzraudzības valsts nodevas samaksu
Elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem, kuriem ir izsniegtas apraides atļaujas komerciālās nacionālās televīzijas programmas apraidei vai komerciālās pārrobežu televīzijas programmas apraidei, ir jāmaksā valsts nodeva 5691,48 euro apmērā par apraides tiesību īstenošanas uzraudzību 2019.gadā. Valsts nodevas samaksa jāveic no 2019.gada 10.janvāra līdz 31.janvārim.
NEPLP vērš elektronisko plašsaziņas līdzekļu uzmanību!
2018.gada 12.jūlijā stājās spēka Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi, paredzot visiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kuriem ir izsniegta apraides atļauja vai retranslācijas atļauja, vai kuri sniedz pakalpojumus pēc pieprasījuma iesniegt Padomē ziņas par patieso labuma guvēju līdz 2018.gada 31.decembrim.
Apstiprina grozîjumus elektronisko mediju nozares stratçìijâ
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 23. marta sçdç apstiprinâja grozîjumus Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu nozares attîstîbas nacionâlajâ stratçìijâ 2012.-2017.gadam.
NEPLP uzsver nepiecieðamîbu stiprinât latgalieðu valodas izmantoðanu elektroniskajos medijos
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 7. jûlija sçdç apstiprinâja grozîjumus Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu nozares attîstîbas nacionâlajâ stratçìijâ 2012. – 2017. gadam, par vienu no prioritâtçm izvirzot nepiecieðamîbu nodroðinât sabiedrisko pasûtîjumu raidîjumus latgalieðu valodâ, kâ arî îstenot NEPLP Latgales elektronisko mediju programmu.
Plâno iniciçt izmaiòas likumdoðanâ, kas ierobeþos nelegâlu TV un kino pârraidi tieðsaistç
Tieðsaistes kinoteâtris "Megogo.net" kopâ ar televîzijas pakalpojumu sniedzçjiem plâno iniciçt izmaiòas likumdoðanâ, kas neïaus digitâlajâ vidç pârraidît tos televîzijas kanâlus, kam Latvijâ nav izsniegta apraides licence, kâ arî cînîsies ar nelegâlajiem tieðsaistes kinoteâtriem, pastâstîja "Megogo.net" Baltijas reìiona vadîtâjs Andþejs Pjateckis.
5 padomi pirms radioiekârtu iegâdes.
Izmantojamo frekvenèu atðíirîbu dçï DECT 6.0 sistçmas iekârtu darbîba ðajâ frekvenèu joslâ Eiropâ, t.sk. Latvijâ ir stingri aizliegta, jo var radît kaitîgus radiotraucçjumus mobilo sakaru tîklu bâzes staciju darbîbai. Pirms iegâdâties radiofrekvences izmantojoðas iekârtas vçlams tirdzniecîbas vietâ noskaidrot, vai tâs ir piemçrotas lietoðanai Latvijâ. Tirgotâjam ir pienâkums ðâdu informâciju sniegt!
'Super FM' ðefs aicina prezidentu neizsludinât krievu valodu ierobeþojoðo likumu; 'Radio SWH' prasa pretçjo.
Vairâkas radiostacijas pârvaldoðâ uzòçmuma "Super FM" valdes priekðsçdçtâjs Uìis Polis vçrsies ar vçstuli pie Valsts prezidenta Andra Bçrziòa, lûdzot neizsludinât grozîjumus Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumâ (EPLL), kas nosaka, ka radiostacijâm, kurâm vismaz pusei no satura jâbût latvieðu valodâ, bûs jâraida valsts valodâ.
Sveðvalodu radio programmâm no 2016.gada jâraida tikai valsts valodâ.
Tâm radio programmâm, kurâm lîdz ðim bija noteikts, ka raidîjumiem latvieðu valodâ jâbût ne mazâk par 50%, no 2016.gada bûs jâraida tikai valsts valodâ, paredz Saeimas Nacionâlâs droðîbas komisijas rosinâtie grozîjumi Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumâ, ko ceturtdien pieòçma Saeima.
"Krievijas Hîtu radio" sola tiesâties, ja izsludinâs likumu raidît latvieðu valodâ.
Viens no SIA "Krievijas Hîtu radio" lîdzîpaðniekiem un AS "Super FM" valdes priekðsçdçtâjs Uìis Polis sola vçrsties tiesâ, ja tiks izsludinâti ðodien Saeimas akceptçtie grozîjumi Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumâ (EPLL), kas nosaka, ka radiostacijâm, kurâm vismaz pusei no satura jâbût latvieðu valodâ, bûs jâraida valsts valodâ.
TV programmâs obligâti jâiekïauj kanâli ar ES ziòu un bçrnu raidîjumiem
Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisija ðodien atbalstîja darba grupas izstrâdâtos grozîjumus Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu (EPLL) likumâ, kas paredz noteikt obligâto TV pamatprogrammu paketi, kas turpmâk savâ piedâvâjumâ bûs jâiekïauj visiem televîzijas programmu izplatîðanas pakalpojumu sniedzçjiem. Tâpat likums precîzâk definçs TV programmu izplatîtâjus, kas uzskatâmi par Latvijas jurisdikcijâ esoðiem.
Mçìinâjums atgût radio telpu.
Pavasara sesiju noslçdzot, Saeimas deputâti pirmajâ lasîjumâ atbalstîjuði Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma (EPLL) grozîjumus, kuru pieòemðana galîgajâ lasîjumâ lîdz oktobra vçlçðanâm bûtu ðî sasaukuma parlamenta goda lieta. Runa pamatâ ir par vienas valodas radiostaciju ievieðanu, kâ tas ir daudzâs Eiropas un mûsu kaimiòvalstîs.
Ministru Kabinetâ apstiprinâts jaunais VASES publisko maksas pakalpojumu cenrâdis.
11.07.2014. Ministru kabinetâ ir apstiprinâti ar nozari kopîgi izstrâdâtie grozîjumi publisko maksas pakalpojumu cenrâdî. Ar tiem iespçjams iepazîties ðeit. Ar Ministru kabineta sçdes protokola 38.§ iespçjams iepazîties ðeit.
NEPLP lûdz Saeimu grozît likumu TV retranslâcijas jomâ.
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) ðodien nolçma vçrsties Saeimâ ar lûgumu precizçt vairâkas Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma normas, kas skar ârvalstu TV programmu retranslâciju Latvijâ.
NEPLP turpmâk bûs lielâkas pilnvaras mediju satura uzraudzîðanâ.
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) turpmâk, veicot mediju monitoringu, varçs ierakstît programmas un ierakstus izmantot pârkâpumu pierâdîðanas procedûrâ, paredz Saeimas galîgajâ lasîjumâ ceturtdien pieòemtais Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likums.
Somijā nodrošinās iespēju automašīnās arī turpmāk 87,5 - 108 MHz frekvenču diapazonā klausīties vietējos FM radio kanālus
2020. gada 7. decembrī Somijas parlaments apstiprināja Elektronisko sakaru pakalpojumu likuma un ar to saistīto likumu reformu. Transportlīdzekļu likuma grozījums Somijā nodrošinās iespēju automašīnās arī turpmāk 87,5 - 108 MHz frekvenču diapazonā klausīties vietējos FM radio kanālus.
Jaunākie komentāri
· Bite jau pagaišgad p...
· "Pagaidām pirmais te...
· Latvijas radio 2 sig...
· Būs interesanti kā E...
· Koeru palaists jauns...
· Lieliski jaunumi. Ne...
· Oho. Interesanti, va...
· martinsh bet paklaus...
· Yahoo jau 90tos bij ...
· Mūsējie gan paspēja ...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 6

· Members Online: 0

· Total Members: 312
· Jaunākais lietotājs: S_Kibeshev
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Civilās aviācijas bāka - Horvātijā
Civilās aviācijas bā...
Civilās aviācijas bāka - Horvātijā
Civilās aviācijas bā...
Civilās aviācijas bāka - Horvātijā
Civilās aviācijas bā...
HAM 6M Tenerife
HAM 6M Tenerife
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Statistika
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM