October 18 2021 11:41:08
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Tags - Amatieru sakari
All Tags
Saziņa radioviļņos, nevis sociālajos tīklos – Gunāra Ausekļa vaļasprieks.
Latvijā joprojām ir vairāki desmiti cilvēku, kuru vaļasprieks ir sazināšanās radioviļņos, nevis sociālās saziņas vietnēs internetā. Viens no radioamatieriem ir arī alūksnietis Gunārs Auseklis, kurš šoreiz ar citiem centās sazināties jaunā vietā – Dēliņkalnā Alūksnes novadā.
Radioamatieru eksāmens 04.03.2020
Ar prieku paziņojam, ka šodien, veiksmīgi nokārtojot VAS ES rīkoto radioamatieru eksāmenu, radioamatieru pulkam pievienosies deviņi jauni radioamatieri. Apsveicam! Eksāmena dalībnieki bija no Rīgas, Jelgavas un Daugavpils.
Rīgā norisinājās 8. Pasaules radiosakaru konferences sagatavošanās darba grupas sanāksme.
No š.g. 26. - 29. martam Rīgā notika Eiropas pasta un telesakaru administrāciju konferences (CEPT) Elektronisko sakaru komitejas (ECC) Konferences sagatavošanas grupas (CPG) Projektu grupas D (PTD) 8.sanāksme, pēc VAS “Elektroniskie sakari” uzaicinājuma.
YL100 - īpašs radio amatieru izsaukuma signālu prefikss par godu Latvijas simtgadei.
2018. gada 18. novembrī Latvija svinēs savu simto Dzimšanas dienu. Tāpēc no 2018. gada 1. līdz 18. novembrim ieskaitot Latvijas radio amatieri aktivizēs radio viļņos īpašus izsaukuma signālus ar prefiksu YL100. Tiks izsniegts arī īpašs diploms par šo jubilejas staciju sasaukšanu dažādos diapazonos un darba veidos.
VASES aicina pieteikties radioamatieru seminâram.
Seminârâ interesents gûst informâciju par to, kas ir radioamatieru dienests, kâ noris radioamatieru eksâmens, kâ arî tiek demonstrçts, kâ notiek radioamatiera praktiskais darbs çterâ. Dalîbniekiem ir iespçja pârbaudît savas zinâðanas, kârtojot radioamatieru eksâmenu testa reþîmâ. Seminârs norit valsts valodâ. Ilgums - apmçram 3 stundas. Noslçgumâ dalîbnieki saòem apliecîbas par seminâra noklausîðanos.
Radioamatieru radiostaciju bûvçðanas, ierîkoðanas un lietoðanas, kâ arî radioamatieru apliecîbas saòemðanas kârtîba.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 529 - Grozîjumi likumâ par radio amatierismu. https://www.vestnesis.lv/op/2016/155.3
Tomsk-TPU-120 CubeSat Celebrates University Anniversary.
The Russian Tomsk-TPU-120 CubeSat is different from other CubeSats : it has a handle! The 3U CubeSat was launched from Baikonur to the ISS on March 31, 2016 in a Progress-MS-2 cargo vessel. It will be deployed by hand during a future Russian spacewalk (EVA), which is why it has a handle.
Sâkusies Pasaules Radiosakaru konference.
Ðonedçï sâcies sakaru nozarç bûtiskâkais pasâkums, kas tiek rîkots Apvienoto Nâciju Organizâcijas paspârnç - Pasaules Radiosakaru konference WRC-15, kurâ globâlâ mçrogâ tiks spriests par elektronisko sakaru nozares tuvâko un tâlâko nâkotni.
Latvijas radioamatieru vçsture.
Juris YL2CP:" ar Aleksandru YL-RS-01 esam sâkuði veidot Latvijas radioamatieru QSL kolekciju no tiem laikiem , kad Latvijai bija prefikss UQ2 ( УЩ2 ). Kolekcija top digitâlâ formâ..."
Latvijas radioamatieru vçsture.
Juris YL2CP:" ar Aleksandru YL-RS-01 esam sâkuði veidot Latvijas radioamatieru QSL kolekciju no tiem laikiem , kad Latvijai bija prefikss UQ2 ( УЩ2 ). Kolekcija top digitâlâ formâ..."
Latvijas radioamatieru vçsture.
Juris YL2CP:" ar Aleksandru YL-RS-01 esam sâkuði veidot Latvijas radioamatieru QSL kolekciju no tiem laikiem , kad Latvijai bija prefikss UQ2 ( УЩ2 ). Kolekcija top digitâlâ formâ..."
StarParty #11 jeb "Neskati vîru pçc cepures"
2014. gada 12. aprîlî, atzîmçjot kârtçjo Jurija Gagarina vçsturiskâ lidojuma gadadienu, aicinâm ikvienu uz StarParty #11, kas noritçs StarSpace observatorijâ Suntaþos. Ðoreiz pasâkuma vienojoðâ tçma ir veltîta amatieriem. Noskaidrosim, kas ir amatieri un ko tie dara daþâdâs, ar astronomiju un kosmonautiku saistîtâs nozarçs.
Amatieru radio - vislielâkais no zinâtnes hobijiem!
Saulainas ceturdienas vakarâ (2014. gada 27. martâ) notika Latvijas radioamatieru tikðanâs ar IARU R1 prezidentu Hans Blondeel Timmerman, PB2T.Tikðanâs notika pçc IARU Reìiona1 prezidenta Hans Blondeel Timmermam iniciatîvas. Ðâdas radioamatieru klâtienes tikðanâs nav bieþa parâdîba, it seviðíi tikðanâs ar kâdu no Amatieru Radio elites.
Latvijâ pieaug radioamatierisma kâ vaïasprieka popularitâte.
VAS „Elektroniskie sakari” ðodien izsniedza apliecîbas kârtçjo radioamatieru eksâmenu nokârtojuðajiem reflektantiem. Lîdz ar to Latvijâ kopçjais radioamatieru skaits sasniedz jau 339 cilvçkus, kas ir par 14% vairâk nekâ pirms pieciem gadiem. Jâmin, ka radioamatierisms kïûst arvien populârâks Latvijâ tieði kâ vaïasprieks, kad cilvçki, izmantojot daþâda veida radio sakaru aparatûru, sazinâs savâ starpâ ar radioviïòu starpniecîbu. Ðogad pirmo reizi eksâmens norisinâjâs izmantojot datortehniku un VAS „Elektroniskie sakari” pielâgotu specializçtu eksaminçðanas datorprogrammu, lîdzîgi kâ eksâmenus kârto autovadîtâja apliecîbas izsniegðanai.
YL0WANTED
Буду активен в эфире позывным YL0WANTED с 5 по 9 июня. Спецпозывной с выставки Американских Автомобилей WANTED! в г. Saulkrasti, Latvia. 5 - 7.06 (примерно до обеда) буду в парке Гауя (GAUJA YLFF-001). Диапазоны от 6 до 40 метров (возможно 80 метров).
YL3RGE (Piebalgas nov. Mâïi)
Repîters YL3RGE no ðodienas darbojas normâlâ reþîmâ.
CB
CB
Viļņa Ribozola CB sakaru "radio rubka"
CB antenna
CB antenna
Nu jau mūžībā aizgājušā Viļņa Ribozola CB sakaru antenna.
Radio amatieris
Radio amatieris

Aptaustīju repītera anteni :)
Aptaustīju repītera anteni :)
#freefm
YL2GD būvētā parabola sakariem EME (zeme-mēnes-zeme)
YL2GD būvētā parabola sakariem EME (zeme-mēnes-zeme)
Gunārs - YL2GD ieraidījis signālu šī rudens maratonprojektā - 6m diametra parabolā. Vēl ļoooti daudz "pieslīpēšanas", papildināšanas un kulturalizēšanas darbu, ieskaitot 432 MHz eksperimentus, be...
YL2GD būvētā parabola sakariem EME (zeme-mēnes-zeme)
YL2GD būvētā parabola sakariem EME (zeme-mēnes-zeme)
Gunārs - YL2GD ieraidījis signālu šī rudens maratonprojektā - 6m diametra parabolā. Vēl ļoooti daudz "pieslīpēšanas", papildināšanas un kulturalizēšanas darbu, ieskaitot 432 MHz eksperimentus, be...
RAR pārbūve 10.02.2013. 12
RAR pārbūve 10.02.2013. 12
12 nu chto pora gotovitsa k sledujushim konstrukcijam.
RAR pārbūve 10.02.2013. 11
RAR pārbūve 10.02.2013. 11
11 Arnis YL3AEH mnogo del sevodnja mi sdelali, molodci.
RAR pārbūve 10.02.2013. 10
RAR pārbūve 10.02.2013. 10
10 Ojars YL3AHO I Arnis YL3AEH.
RAR pārbūve 10.02.2013. 9
RAR pārbūve 10.02.2013. 9
9 Yurapers i Arnis YL3AEH rabota na sevodnja zakonchena,
RAR pārbūve 10.02.2013. 8
RAR pārbūve 10.02.2013. 8
8 RPT na 2m i 70cm gotov ostalos pribratsa.
RAR pārbūve 10.02.2013. 7
RAR pārbūve 10.02.2013. 7
7 probujem usilitel MOTOROLA na 430 max out 100w.
RAR pārbūve 10.02.2013. 6
RAR pārbūve 10.02.2013. 6
6 Jura programmiruet TX GM340 na 438MHZ s10w na 25w.
RAR pārbūve 10.02.2013. 5
RAR pārbūve 10.02.2013. 5
5 Yurapers i YL3AHO proverka svjazi na 70 cm
RAR pārbūve 10.02.2013. 4
RAR pārbūve 10.02.2013. 4
4 no ne bez etovo vsegda dolzhen bit pojalnik pod rukoi.
RAR pārbūve 10.02.2013. 3
RAR pārbūve 10.02.2013. 3
3 YL3AHO Ustaranili pomehu okazalos po pitaniju na kontroler shlo.
RAR pārbūve 10.02.2013. 2
RAR pārbūve 10.02.2013. 2
2 YL3AHO pojavilas pomeha po moduljaci na 431mhz a pochemu i otkuda
RAR pārbūve 10.02.2013. 1
RAR pārbūve 10.02.2013. 1
1 10 02 2013 v 1130 Jura nachinaet peredelivat RPT na 431 075 mhz.
YL2RMK new
YL2RMK new
YL2RMK new udate
YL2RMK
YL2RMK
YL3CL
YL2RMK
YL2RMK
Duplexer - firmas "TELEWAVE". Bildes no: jurapers
YL2RMK
YL2RMK
Radio amatieru repiters. Rīga Bauskas iela 20. Iesūtīja: jurapers
2m "colinear" tipa antena. 5
2m "colinear" tipa antena. 5
Zibens novedējs. iesūtījis: jurapers
2m "colinear" tipa antena. 4
2m "colinear" tipa antena. 4
Sumators bez vāka. iesūtījis: jurapers
2m "colinear" tipa antena. 3
2m "colinear" tipa antena. 3
Sumators. iesūtījis: jurapers
2m "colinear" tipa antena. 2
2m "colinear" tipa antena. 2
Salāgošana. iesūtījis: jurapers
2m "colinear" tipa antena. 1
2m "colinear" tipa antena. 1
1972 gadā ražota-būvēta antena darbojās lidosta Rīga sakaros. iesūtījis: jurapers
Yagi
Yagi
Zinoo Z1 medības
Točna amatieris..!
Točna amatieris..!

Amatieru antenes
Amatieru antenes
Mēness sakaru antene
Amatiera būda
Amatiera būda
Upīškalns.
Amatiera būda
Amatiera būda
Upīškalns.
Amatiera būda
Amatiera būda
Upīškalns.
Amatiera būda
Amatiera būda
Upīškalns.
Amatiera būda
Amatiera būda
Upīškalns.
Amatiera būda
Amatiera būda
Upīškalns.
Radio amatiers Wymeswoldā (UK)
Radio amatiers Wymeswoldā (UK)
Reku vienā ciematā, uzskrēju vienam tornim virsū.
QSL
QSL
Example
Grenlandes radio 88
Grenlandes radio 88
QSL
Grenlandes radio 88
Grenlandes radio 88
QSL
Grenlandes radio 88
Grenlandes radio 88
QSL
Grenlandes radio 88
Grenlandes radio 88
QSL
Grenlandes radio 88
Grenlandes radio 88
QSL
430 Mhz antena
430 Mhz antena
430 Mhz antenas rūpniecisks risinājums.
Radio amatiera antenu sistēma!
Radio amatiera antenu sistēma!
Cēsīs Valmieras ielā! (Liekas kādam tā māja savulaik bija zīmīga ar citām antenām)
Amatieru antena
Amatieru antena
Laikam 27 Mhz antena, bet patīkami nostrādāta. (bildēts ar N95)
Intervija ar radioamatieri Gunāru Ausekli.
Radioamatieris Gunārs Auseklis Vidzemes TV sižetā.
Vai Tukums kļūs par radioamatieru lielpilsētu?
Raksts Tukuma novada avīzē.
V.Borisovs "Jaunais Radioamatieris"
“Radio ir stingri iegājis mūsu tautas ikdienā. Klausīties katru dienu Maskavas balsi – tas mums kļuvis par paradumu , nepieciešamību. Lai kur arī mēs atrastos – skolā vai nometnē, vilcienā vai lidmašīnā, fabrikā vai rūpnīcā ,tālā pārgājienā vai lauku nometnē – visur varam klausīties radio. “, tā rakstīts V.Borisova 1961. gadā izdotajā grāmatā “Jaunais radioamatieris”.
Radioamatierisms - jaunatne darbībā!
Jāņa Oskara Vanaga ,YL3AD novembra publikācija Siguldas avīzē. Raksts paver iespēju ieskatīties jauniešu aktivitātēs šajā daudzpusīgajā un intresantajā sportā...
Radio amatierisms - interesanta un daudzpusīga nodarbe.
Pēdējos gados tākā mazliet malā pabīdīts, nepamanāms vai pat nepelnīti piemirsts kļuvis radioamatierisms. Kāpēc tas tā - nepieciešams uzsākt diskusiju. Bet diskutēt var par to kas zināms. YL3AD raksts Siguldas Avīzē
FREE FM retranslators.
Bija 2012. gada augusta beigas dzerot benzīntankā “V” nopirkto kafiju tika pārrunātas esošās sakaru tīkla papildus aprīkošana un RISKA faktori... …bet vispirms atkāpei… ...
Amatieru radiosakari jautājumos un atbildēs
Jautājumi un atbildes par un ap radio amatierismu!
Kas ir dieksings jeb laipni lūgti dieksistu vidū
Īss ieskats dieksingā
YL2CP no Cēsīm Valmieras ielas!
Drusku iedziļinoties amatieru radio sakaru būtībā visu laiku māca doma ko tas onkuls no uz bijušās grišas mājas tur ir uzlicis un ar to visu dara. Un lūk www resursā atradu rakstu kurš noteikti šķitīs intresants arī jums!
Jaunākie komentāri
· Īsti vīri backupus n...
· [i]YL44WFF aktivitat...
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 9

· Members Online: 0

· Total Members: 307
· Jaunākais lietotājs: jk10087
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM