December 02 2021 09:18:28
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

View Thread
Free Fm » Sakaru līdzekļi - HAM RADIO, CB u.c. » Kosmiskās zondes u.c. tamlīdzīgi projekti
 Print Thread
LAASE-3 (31. augusts)
x-f
Sveiki!

Mçs plânojam ðo svçtdien, 31. augustâ, atzîmçt vasaras beigas ar balona startu.
Balona palaiðana plânota no Siguldas plkst. 11 / 0800Z (kâ parasti, var mazliet aizkavçties).

Ðoreiz bûs trîs raidîtâji, visiem pietiks. :)
RASA: 434.650 MHz
LAASE: 434.073 MHz
LAASE-B: 434.600 MHz

RASA raidîs SSDV attçlus ar 300 baud RTTY, tâpçc tas ir svarîgâkais, ko nepiecieðams uztvert, katram klausîtâjam un katrai paketei bûs nozîme.
LAASE un LAASE-B ir rezerves raidîtâji ar parasto 50 baud RTTY.
Uztvertâs telemetrijas un SSDV atkodçðanai kâ parasti jâizmanto dl-fldigi.

Ja bûs iespçjams, no palaiðanas vietas strîmosim video internetâ.
Detaïas vçlâk.

Ceram uz radio entuziastu atsaucîbu, piedaloties sekoðanâ lidojumam! :)


People.lv komanda
 
princ_fm
Kâdas prognozes lidojumam, virziens?
 
x-f
Virziens ðoreiz ir vairâk uz Minivat pusi, taèu par to var nesatraukties, plus mînus 50 km signâla kvalitâti nemainîs. Tas vai nu bûs normâls, vai draòíîgs visiem. :)
Ceru, ka bûs labi.
 
Minivat
Ja nebûs jâstrâdâ, tad mçìinâðu uztvert. Man Siguldas virzienâ gandrîz tieðâ redzamîba un ar uztverðanu jau pie zemes nevajadzçtu bût problçmu. Bûtu labi, ja reâlâ laikâ paziòotu par startu. Negribçtos bezjçgâ laiku tçrçt un ekrânâ blenzt, ja starts aizkavçjas.
 
x-f
Tâpçc arî gribam video tieðraidi, lai var redzçt, kas pie mums tur notiek un cik tâlu ir, bet nu lidojums ir divarpus stundas, nevajag satraukties. :)

Karte datorâ: http://spacenear....LAASE*;x-f
Karte datorâ vai mobilajâ: http://habhub.org...LAASE*;x-f
SSDV attçli: http://ssdv.habhu...
(Pagaidâm tur tieðâm nekâ nav.)

Tâ kâ SSDV raidîs ar 300 baud, tad ir jâpalielina RTTY "receive filter bandwidth", kas ir RTTY iestatîjumos - jânoklikðíina labais taustiòð dl-fldigi kreisajâ apakðçjâ stûrî, tur "filter bandwidth" jâuzliek uz 300-400, lai dati dekodçtos, ar defolto vçrtîbu nestrâdâs.

[img]http://i.imgur.com/wWtBQuZ.jpg[/img] is not a valid Image.
[img]http://i.imgur.com/qkLFwjD.jpg[/img] is not a valid Image.

Savus uztvertos SSDV attçlus var redzçt zem View -> SSDV RX.
Edited by x-f on 30-08-2014 10:26
 
princ_fm
Informâciju ieliku amatieru epastu grupâs LRAL, un Alûksnieðiem.
Juris(YL2CP) vçl ðorît apaïâ galdâ uz 3,677 Mhz pastâstîja par pasâkumu ,tâkâ info ir saòçmuði daudzi. Veiksmi Laases komandai!

P.S. gaidam kâdu bildi lapâ...
 
x-f
Paldies jums par informçðanu!

Nekâdu bilþu gan vçl nav. Ko tu vçlies redzçt? Te viss istabâ vçl uz grîdas.. Finalizçjas.
 
princ_fm
Man jau intresç viss, protams tehnika kas lidos Smile Bet nu skaties pats ,ja liekas kad ir bilde kâda ko ielikt ,ieliec.
 
x-f
Ja strîms darbosies, tas bûs jûtûbç – https://www.youtu...jvsM3m2xGY

Nekautrçjieties pievienoties balonistu èatkanâlam #highaltitude uz Freenode IRC servera (angïu valodâ), centîsimies (kâ vienmçr..) tur dot svaigâku info.
 
YL3GV
LAASE un LAASE-B man iet OK, bet RASA pagaidâm nedekodç nezkâpçc?
 
princ_fm
Liekas ka tik galâ!
 
YL3GV
Jâ ir OK. viss notiek!
 
princ_fm
[img]http://freefm.lv/images/articles/ssdv2f.jpg[/img] is not a valid Image.

SSDV uztverðana

[img]http://freefm.lv/images/articles/ssdv3f.jpg[/img] is not a valid Image.

Kolektîvi uztvertâs bildes http://ssdv.habhu...
 
x-f
Milzu paldies YL2CP, princ_fm un YL3GV, kâ arî YL3CT! Bez jûsu lîdzdalîbas tâ visa padarîðana kïûtu daudz sareþìîtâka. :)

Mûsu signâli ðodien laikam nebija no tiem vieglâkajiem un stabilâkajiem..
Paðiem bija arî "parastâs" problçmas ar internetu trûkðanu, karðu lasîðanas un plânoðanas prasmçm, bet kopumâ diena bija jauka. Vismaz bija daudz kas jauns, ko iemâcîties un ieplânot nâkamajâm reizçm, kas arî ir vçrtîgâkais.

RASA ir RaspberryPi ar PiCam, NTX2 raidîtâju un Ublox GPS - tehniski nekas tâds îpaðs. Kâpçc daþas bildes ir zaïas, pagaidâm nav izskaidrojuma, tam nav iemesla, uz zemes nekas tâds iepriekð nav novçrots, tad tikai - mazie zaïie tur augðâ. Tomçr normâlâs bildes ir tîri normâlas, kas arî labi.
http://i.imgur.co...

LAASE-B ir Arduino Pro klons (ebay) ar RFM22B raidîtâju (ebay) un Ublox GPS (ebay). Raidîtâjs ir ïoti lçts, bet arî ïoti jûtîgs pret temperatûru. Tas viss bija iepakots nelielâ putuplasta kastîtç, kopâ 90 grami un pavisam lçts variants gatavs. Svaru noteikti varçtu nomest, neizmantojot LiPo.
http://i.imgur.co...
http://i.imgur.co...

LAASE bija viss tas pats, kas iepriekðçjâs divâs reizçs - pielikâm, lai bûtu vismaz viena lieta, kas ir labâk pârbaudîta un tieðâm strâdâs, ja pârçjâs tomçr nojuks - bekapa bekaps.
 
princ_fm
Forð pasâkums bija! Daudziem intresç kur balons nolaidâs, pçc kartes dþungïi?
 
Minivat
Jâapsveic autorus ar veiksmîgu lidojumu. Signâlu vakar íçrâm trijatâ, uz èetriem datoriem, ar daþâdiem USB SDR uztvçrçjiem un mainîgiem panâkumiem. Man, kâ vienmçr, neizdevâs nosûtît datus uz Spacenear serveri. Tâds liktenis, ar radioðtellçm viss vienmçr datbojas, bet datorlietas nav mans lauciòð. Viss tak aizmirstâs programas setingos, jo labi ja pâris reizes gadâ es dl-fldigi lietoju. Citâdâk viss bija kârtîbâ un arî kolçìiem viss beigâs sanâca. Te pâris bildes no mana radiostûrîða http://fotki.lv/l...-41480537/
 
YL3GV
Paldies par informâciju pirms pasâkuma! Pasâkums OK, sekoju lîdzi, uztvçru bildîtes, cik nu bija manas tehnikas spçkos Smile
Nâkamreiz labprât skatîtos video online, kâ notiek meklçðanas darbi.
Paldies!
 
Minivat
Visu cieòu pasâkuma autoriem. Jau tagad bija ïoti labi, ka varçja redzçt starta brîdi. Nezinu cik sekundes bija videbildes aizture, bet signâlu es uztvçru uzreiz, kâ ieraudzîju, ka balons palaists. Domâju, ka Lâse3 autoriem resursi nav neierobeþoti un viòi neateiktos no palîga, kurð filmçtu visu to pasâcienu.
 
x-f
Minivat, vienâ no fotogrâfijâm var redzçt, ka pie jums tur tiek izmantota parastâ dl-fldigi vai fldigi versija, nepiecieðams izmantot "HAB mode" versiju. Kad instalç dl-fldigi, tiek izveidotas divas ikonas.
dl-fldigi konfigurâcija ir vienkârða - "Operator" sadaïâ aizpildi vismaz Callsign, bet "DL Client" -> "Location" sadaïâ - aizpildi Latitude, Longitude un Altitude (pçdçjam kaut vai 0). Tas arî viss.

Mums vispâr bija doma par tieðraidi arî no maðînas, bet reâli tas izrâdîjâs nepaceïami. Gan tâpçc, ka centos sekot lîdzi divu raidîtâju uztverðanai kopâ ar sekoðanu paðu marðrutam, èatam un vietçjâm sarunâm, lîdz ar to nepietika paða resursu vçl domât par kameru un strîmoðanu, gan arî mums tam nebûtu interneta resursu - tâ jau brîþiem palikâm bez sakariem, bet ceïojuma beigâs vispâr lielai daïai braucçju nebija zonas. Lîdz ðim kaut kâ katru reizi nâcies doties uz vietâm, kur mobilo sakaru pârklâjums ir vâjð.. Taèu tâ ir lieta, par ko piedomâsim nâkamajâs reizçs, ðoreiz sâkâm ar vismaz startu.
Tur gan kvalitâti gribçjâs labâku, bet nu.. Bija doma par vçl vienu rûteri, lai dabûtu mâjas wifi lîdz tai pïavai, taèu to kâds no rîta aizmirsa paòemt lîdzi, tâpçc arî tur bija jâiztiek ar mobilo internetu.
Aizkave strîmam ir aptuveni minûte, tâ notiek jûtûbes pusç.

Balona atliekas ar visu pârçjo nolaidâs pilnîgos dþungïos kaut kâda purvaina meþa milzu kokâ, tâ ka tur vçl viss nav beidzies un ir procesâ, cerams, jau ðonedçï. Prognozçtâ nolaiðanâs vieta no reâlâs atðíîrâs tikai par pâris kilometriem, taèu ðoreiz gribçjâs vairâk. :) Ceru, ka drîz varçs veikt kâdu ekspertîzi un saprast, kâpçc daïa attçlu sanâca zaïa.
 
Minivat
Par HAB versiju es zinu. Parasto versiju es palaidu, jo biju uz tâs "trençjies uz kaíiem" ar iepriekðçjâs lâses ierakstu un bija palikuði setingi, kuri darbojâs. Kad nekas pçkði nestrâdâ, tad jâatgrieþas uz to,kas iepriekð strâdâjaGrin Nevar jau teikt, ka esmu ar datoru uz jûs, bet neesmu radioamatieris un dl-fldigi es lietoju tikai uz baloniem bet laikam tie pârâk reti lido. Man vajag laiku, lai iebrauktu tai programâ. Laika nepietika, jo bija jâkonsultç praktikants, kurð vispâr pirmo reizi ko tâdu darija un jâpalîdz Imantam, jâsamaklç kaudze ar N un SMA konektoru pârejâm, lai dabûtu signâlu viòa puïíî. Man ta viss pa vienkârðo uz F konektoriem. Imantam tâ i neizdevâs FUNcube dongle pro palaist. Neatkodç signâlu un viss! Iedevu parasto RTL puïíi un viss uzreiz sâka strâdât. Jâ, ar to FUNcube vçl vienam radioamatierim bija problçmas. Tur arî viss procesâ, lai noskaidrotu, kapçc nedarbojâs.
 
Jump to Forum:
Jaunākie komentāri
· Īsti vīri backupus n...
· [i]YL44WFF aktivitat...
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 7

· Members Online: 0

· Total Members: 308
· Jaunākais lietotājs: fullhouse
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM