December 11 2018 07:03:36
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Ziņu kategorijas
Ziņas

Kategorija: Ziņas
Ziņu skaits kategorijā: 157
· Krievija Kaļiņingradā un Baltkrievijā izvieto sakaru slāpēšanas iekārtas "Samarkanda"
· Miljonus vērts objekts – gadiem ugunsnedrošs?
· "Tele2" investēs 300 000 eiro klientu centru attīstībā
· Britu mediju uzraugs rīkosies, ja Kremļa propagandas TV iejauksies Saeimas vēlēšanās
· "Tele2" izsolē par 6,5 miljoniem eiro ieguvis frekvences 5G ieviešanai
· Dots kārtējais trieciens 5G ieviešanai ASV
· Televīzijai jāatbrīvo frekvence 5G vajadzībām
· "All Media Latvia" apgrozījums pieaug līdz 18,5 miljoniem eiro; peļņa – 1,3 miljoni
· "Baltijas Mediju alianse" koncerns atsācis pelnīt
· NEPLP nelietderīgi izmanto valsts piešķirto finansējumu, konstatē VK
neshvila

Kategorija: neshvila
Ziņu skaits kategorijā: 1
· FM komercijas sākums!
TV3

Kategorija: TV3
Ziņu skaits kategorijā: 9
· Koalīcijas politiķi nesaskata būtiskus riskus MTG Baltijas biznesa pārdošanā.
· Par pretlikumîgu PTAC direktores citâta iekïauðanu reklâmâ TV3 uzliek bargu sodu.
· "Lattelecom" interaktîvajâ televîzijâ atkal varçs vçrot TV3.
· TV3 paziòo par sarunu rezultâtu ar "Lattelecom".
· "Lattelecom" un MTG nevienojas par TV3 retranslâcijas noteikumiem
· LVRTC: 'TV3' atbilde neatrisina bûtiskus jautâjumus; 'TV3' pârsteigts par LVRTC reakciju.
· TV3 pieòem LVRTC piedâvâjumu un paliek analogajâ apraidç.
· LVRTC: "TV3" pçc 1.jûnija nebûs pieejams arî ciparu virszemes apraidç.
· Satiksmes ministrija aicina TV3 nemaldinât sabiedrîbu.
Datoru programmatūra

Kategorija: Datoru programmatūra
Ziņu skaits kategorijā: 11
· VIDEO: LAIKA ZIÒU TIEÐRAIDI IZTRAUCÇ "WINDOWS 10" PAZIÒOJUMS
· "Apple" izziòo jaunas operçtâjsistçmu versijas datoriem un mobilajâm ierîcçm
· Kâ patstâvîgi datorâ nomainît Ls simbolu pret €
· Apstiprinâts: Skype izseko lietotâjus.
· Torrentu trakeros visâ pasaulç parâdîjusies Microsoft Windows 7 operçtâjsistçmas beta versija.
· Shoutcast.com serviss nestrâdâ.
· Microsoft Windows Vista SP1 ? vai âtrâka?
· Norton Antivirus nokauj 1 miljonu datoru.
· "Windows Vista" īpaši nesajūsmina interneta pasauli.
· ES dod "Microsoft" astoņas dienas programmu kodu atklāšanai
Datortehnika

Kategorija: Datortehnika
Ziņu skaits kategorijā: 5
· LG Electronics izstâdç IFA 2014 iepazîstinâs ar pasaulç pirmo izliekto 21:9 UltraWide IPS monitoru.
· Izstrâdâts USB spraudnis, kas ievietojams jebkâdâ orientâcijâ.
· Uzmanies! Deg ne tikai tavs iPod, bet arî Mac!
· Intel Quad Core cenas nonāk atklātībā
· Labākie laptopi IBM un Apple!
NRTP

Kategorija: NRTP
Ziņu skaits kategorijā: 20
· NRTP prasa LTV nâkamgad pieðíirt 8,35, LR - 3,87 miljonus latu.
· Plâno samazinât NRTP locekïu skaitu.
· Ja nebûs naudas, atkâpðoties NRTP un ìenerâldirektori.
· NRTP satrauc Krievijas informatîvas vides ietekme Latvijâ
· TB/LNNK frakcija iztaujâs Kleckinu par iespçjamâm nelikumîbâm NRTP darbîbâ.
· NRTP pârskats.
· Raidorganizâcijas aicina Saeimu rûpîgi izvçrtçt lîdzðinçjo NRTP pârstâvju darbu
· Zinâmi partiju virzîtie kandidâti darbam NRTP
· Padome lemj! :)
· Par ko lems NRTP 13.septembra sçdç!
Pirāti

Kategorija: Pirāti
Ziņu skaits kategorijā: 17
· Slçptâs kameras video: Kâ tvarsta TV izplatîtâjus - "pirâtus"
· Intervija ar Daci Kotzevu
· Sperts solis tuvâk TV 'pirâtu' apkaroðanai Latvijâ, priecâjas biedrîba.
· Televîzijas "pirâtu" rokâs 240 000 iedzîvotâju; valsts ik gadu zaudç vismaz 12 miljonus eiro.
· "Pirâtiem" pa pçdâm: katra piektâ mâjsaimniecîba izmanto nelegâlus televîziju izplatîtâjus.
· LaIPA un biedrîba "Nç pirâtismam Latvijâ!" apòemas apkarot pirâtismu Latvijâ
· Vâcijâ slçgts pirâtiskâs radiostacijas raidîtâjs.
· Policija veic kratîðanas un likvidç pirâtiskas kabeïtelevîzijas darbîbu
· ESD pârtrauc pirâtiskas ierîces darbîbu Aizkrauklç
· Liepâjas apkaimç pârtrauc pirâtiskas FM skaòas apraides radiostacijas darbîbu.
Free FM sveic

Kategorija: Free FM sveic
Ziņu skaits kategorijā: 10
· www.freefm.lv 12.jubileja!
· Mums 11...
· Laimîgu Jauno 2017 gadu.
· Priecîgus Ziemassvçtkus un laimîgu 2016 gadu!
· ¥Priecîgus Ziemassvçtkus un laimîgu Jauno gadu¡
· LTV jau 60!
· Latvijai - 95 !
· Radio Valmiera 5 gadi!
· Suminâts lai Jubilârs!
· WWW.FREEFM.LV vçl priecîgus ziemassvçtkus.
Digitālā TV

Kategorija: Digitālā TV
Ziņu skaits kategorijā: 52
· Repšes kampaņa, spiediens un vaina – 'digitālgeitā' apsūdzētie saka pēdējo vārdu.
· "Lattelecom" vçrsies PTAC un KP, lûdzot izvçrtçt MTG paziòojumu.
· DELFI › Bizness › Uzòçmumi 'Baltcom': nepiedalîjâmies virszemes konkursâ, jo tehnoloìija ir 'aizejoða'.
· Nâkotnç televîzijas kanâlu nebûs; cilvçki sekos produktam
· NEPLP izvirzîjuði nosacîjumus TV3 un LNT apvienoðanâs plâniem
· Prognozç, ka TV3 un LNT apvienoðanâs tiks atïauta
· "Lattelecom" baþîjas par ciparu apraides koncepcijas kavçðanu
· Turpmâk «Lattelecom» televîzija bûs skatâma arî mobilajâs ierîcçs
· Kots: esam drosmîgi un paziòojam, ka Latvijâ bûs maksas televîzija.
· NEPLP jâuzòemas atbildîba par nevajadzîgi âtri sâkto digitalizâcijas procesu.
Radio ziņas

Kategorija: Radio ziņas
Ziņu skaits kategorijā: 132
· EU Parliament backs digital radio in cars.
· Krievijā ieviests jauns standarts digitālajā radio apraidē.
· Likvidēts Ufo dibinātais radio 'Boom FM'.
· 'Latgolys Saeima' sašutusi par finansējuma samazinājumu raidījumiem latgaliešu valodā.
· Radio “Brīvā Eiropa” latviešu raidījumu ieraksti kļūst pieejami internetā
· Saldū dome reorganizē radio; opozīcija to sauc par politisku izrēķināšanos.
· ASV izsludina grantu programmu medijiem Baltijā
· Ciparu radio apraides tīkla izbūve varētu izmaksāt 8,6 miljonus eiro.
· NEPLP: Pāreju uz ciparu radio apraidi Latvijā varētu apsvērt no 2022.gada
· "Pieci.lv" radošā komanda neziņā par radio nākotni.
TV ziņas

Kategorija: TV ziņas
Ziņu skaits kategorijā: 106
· Kremļa propaganda televīzijā: Nozare nostājas pret kvotām ES valodu kanāliem
· "Fox" atsaucis prasību Baltijai "piekoriģēt" tulkojumu atbilstoši Krievijas vadlīnijām
· “Fox” tulkojumu Baltijai “piekoriģē” atbilstoši Krievijas vadlīnijām
· NA uzsāk cīņu pret Krievijas propagandu televīzijas kanālos Latvijā.
· MTG demonstrē azartspēļu reklāmas: «Vai audzinām azartspēļu atkarīgu paaudzi?»
· "Comcast" izsaka 22 miljardu mārciņu vērtu "Sky" pārņemšanas piedāvājumu
· "Kantar TNS": Gadu gaitā televīzija pārtapusi no ekrāna par satura veidotāju
· Par nelikumīgu televīzijas pakalpojumu sniegšanu Talsu novadā aiztur vīrieti
· Izsludināta projektu pieņemšana mērķprogrammā “Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma”.
· Elksniņš aicina izveidot Daugavpilī Latvijas Televīzijas studiju.
EHR

Kategorija: EHR
Ziņu skaits kategorijā: 6
· No Raidorganizâciju asociâcijas izslçdz "Super FM", "Krievu radio" un "Latvieðu radio".
· Uìis Polis: Vai kârtçjâ NEPLP afçra KNAB degungalâ?
· "Krievijas Hîtu radio" sola tiesâties, ja izsludinâs likumu raidît latvieðu valodâ.
· Uìis Polis: Mûrniece, Dimant, Mjartân! Pârtrauciet tracinât Latvijas krievus!
· Latvijas Himna katru rîtu 6.00 radio çterâ
· EHR jaunâ iespçja - blogs
HAM ziņas

Kategorija: HAM ziņas
Ziņu skaits kategorijā: 12
· Ventspils Augstskolas studenti ir gatavi palaist meteoroloģisko zondi.
· VASES aicina pieteikties radioamatieru seminâram.
· Pârgalvîgs pârîtis nakðòo Kuldîgas Upîðkalna "Adatâ"
· Igauòu jaunieði stratosfçrâ veikuði íîmisku eksperimentu.
· 18 aprilis - Vispasaules radio amatieru diena.
· SSTV pârraides no Starptautiskâs kosmosa stacijas.
· Latvijas radioamatieru vçsture.
· Amatieru radio - vislielâkais no zinâtnes hobijiem!
· RÎGATV 24: Aktuâlâ intervija ar Rinaldu Ritmani (video).
· Par godu Gulbenes - Alûksnes bânîða 110 gadu jubilejai HAM aktivitâtes.
ESD ziņas

Kategorija: ESD ziņas
Ziņu skaits kategorijā: 75
· Latvijā norisināsies vēl nebijis starptautiska mēroga IKT forums - “5G Techritory”.
· VAS “Elektroniskie sakari” piedalās kampaņā, kas pēta būtiskākos meteoroloģisko radaru traucējumu iemeslus un efektīvākos veidus to novēršanai.
· VAS “Elektroniskie sakari” izstrādājusi unikālu radiofrekvenču monitoringa programmatūru “Skudra”.
· “Elektroniskie sakari” pirms izsoles informē par 3400 -3800 MHz frekvenču joslas lietošanas tehniskajiem nosacījumiem.
· Radioamatieru radiostaciju bûvçðanas, ierîkoðanas un lietoðanas, kâ arî radioamatieru apliecîbas saòemðanas kârtîba.
· Trîspusçjâ Latvijas - Baltkrievijas - Lietuvas sakaru administrâciju frekvenèu koordinâcijas sanâksme Baltkrievijâ, Minskâ 14.06.2016.
· RED direktîvas
· VASES uzsâka diskusiju par 2. ciparu dividendes (700 MHz joslas) nâkotnes izmantoðanas perspektîvâm Latvijâ.
· Preses konference par 2016. gada bûtiskâkajâm tendencçm sakaru nozarç.
· Sâkusies Pasaules Radiosakaru konference.
NEPLP ziņas

Kategorija: NEPLP ziņas
Ziņu skaits kategorijā: 594
· Informācija par NEPLP sēdi 10.decembrī
· Apsveicam konkursa "Žurnālistikas cerības" laureātus!
· NEPLP atgādina elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem par pienākumu iesniegt reklāmas izcenojumus periodā pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām
· Notikusi ekspertu diskusija par 2018.gada Saeimas vēlēšanu atspoguļojumu medijos
· NEPLP izsludina iepirkumu par monitoringa programmatūras pakalpojumu
· Informācija par NEPLP sēdi 26.novembrī
· “Sportacentrs.com TV” arī turpmāk būs pieejams bezmaksas zemes apraidē
· Informācija par NEPLP sēdi 22.novembrī
· NEPLP pateicas elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem
· Apsveicam! Gunārs Dūzis, Aigars Kovaļevskis un Baiba Šāberte, saņem valsts apbalvojumus!
Valmiera FM

Kategorija: Valmiera FM
Ziņu skaits kategorijā: 5
· "Radio Valmiera" darbîbu modernizçs ar ES fondu lîdzekïiem
· Radio VALMIERA jaunâ frekvencç
· Kâdam, Tavuprât, jâbût Vidzemes reìiona radio?
· Radio Valmiera otrdien skançs frekvencç 98,1 FM
· Radio Valmiera çterâ jauns sarunu raidîjums «Mûsu laiks»
Satelīta TV

Kategorija: Satelīta TV
Ziņu skaits kategorijā: 10
· Latgales pierobežā satelītantenas pagrieztas Krievijas virzienā.
· Orbitālo satelītu operatora SES peļņa pērn – 596,1 miljons eiro.
· Ventspils Augstskola saòçmusi Latvijas vçsturç pirmo izplatîjuma radiosakaru atïauju.
· Tiks palaisti divi jauni ES satelîti.
· Krievija pamazâm atsâk kodçt savus satelîttelevîzijas kanâlus, norâda Satiksmes ministrija.
· Orbitâlais satelîts 'Astra5B' nodroðinâs arî Latvijâ jaudîgâku satelîta pârraides kvalitâti.
· “SES SIRIUS” NOSAUKUMS TIEK MAINÎTS UZ “SES ASTRA”
· SES Astra: sâkas 3D televîzijas çra
· Satelîts SIRIUS 4 veiksmîgi palaists - Jauns SIRIUS satelîts 50 Austrumu orbitâlajâ pozîcijâ
· Slovâkija kâ digitalizâcijas tehnoloìisko risinâjumi izvçlçjusies satelîtu
TV antenas

Kategorija: TV antenas
Ziņu skaits kategorijā: 5
· Ulbrokas tornis draud sagâzties - iespçjama demontâþa
· Iekðlietu ministrs vçrð uzmanîbu uz nelegâlajiem televîzijas pakalpojumu sniedzçjiem
· Âgenskalnâ stiprs vçjð var sagâzt veco televîzijas torni
· Uzòçmçji norâda uz nepiecieðamîbu ar likumu regulçt digitâlo apraidi.
· SIA "TV Vidzeme" attîstâs.
e-radio eipi

Kategorija: e-radio eipi
Ziņu skaits kategorijā: 8
· EIPI Radio atvadâs no klausîtâjiem!
· Aicina izvçrtçt iespçjamo intereðu konfliktu Kultûrkapitâla fondâ
· EIPI radio uz bankrota sliekðòa.
· Neliekuïosim - Latvijas Radio jau sen ir sagrauts.
· Atklâta vçstule Kultûras ministrei Helçnai Demakovai.
· EIPI Radio dodas uz Big Chill Festival 2008!
· EIPI lapâ trojâns
· EIPI Radio.
Baltcom

Kategorija: Baltcom
Ziņu skaits kategorijā: 9
· Pieaugot interneta lomai, cîòa par TV skatîtâju kïûst asâka.
· "Bite" interesçjas par sadarbîbas iespçjâm ar fiksçto lîniju operatoru
· "Baltcom" dusmojas uz "Lattelecom" un sûdzçs tiesâ par reklâmas plaìiâtu
· Ðmidre: Kopð aizgâju no Baltcom, uzòçmums nav îpaði progresçjis
· Baltcom piedâvâ RTR Planeta; NEPLP vçrtç arî ðî kanâla saturu.
· "Baltcom" noslçdz jaunu lîgumu par kanâla TV3 pârraidîðanu.
· "Izzi" vçlas pilnîbâ nopirkt "Baltkom" un atteikties no sadarbîbas ar Ðmidri.
· Tiesa "Baltkom" uzdod pârtraukt kanâlu TV3, 3+ un TV6 retranslçðanu.
· "Baltkom": pâreju uz ciparu TV apraidi ierobeþo kanâlu trûkums.
PRO dienestu sakari

Kategorija: PRO dienestu sakari
Ziņu skaits kategorijā: 2
· Aizdomas par glâbçju sarunu noklauðîðanos Zolitûdes traìçdijas laikâ.
· IeM slepeni pirks râcijas par Ls 11 miljoniem
Studiju Ziņas

Kategorija: Studiju Ziņas
Ziņu skaits kategorijā: 1
· Pasaules masu mediji pievçrð uzmanîbu Latvijâ raþotiem mikrofoniem
Hacked!

Kategorija: Hacked!
Ziņu skaits kategorijā: 29
· Krievijas specdienests īstenojis uzbrukumus Latvijas kibertelpai
· Draugiem.lv piedzīvojis kiberuzbrukumu.
· Facebook piedzīvojis vērienīgu hakeru uzbrukumu - skarti teju 50 miljoni lietotāju kontu.
· Par hakeru testēšanas pakalpojumu sniegšanu ASV notiesāts Latvijas valstspiederīgais.
· Dienvidamerikas hakeris melnajā tirgū piedāvā 'Plēsoņas B' dokumentāciju.
· Krievijas hakeri 2017. gadā uzlauzuši ASV elektroenerģijas kompāniju tīklus.
· Sāk kriminālvajāšanu par nelegālu TV pakalpojumu sniegšanu Rīgā.
· Eiropa piedzīvo masīvu kiberuzbrukumu; vissmagāk skarta Ukraina.
· Mediji ziņo par bīstamu vīrusu, kurš skāris Krievijas bankomātus.
· Latvijas uzņēmums kibernoziedzniekiem pārskaitījis miljonu dolāru.
Raidorganizāciju asociācija

Kategorija: Raidorganizāciju asociācija
Ziņu skaits kategorijā: 3
· Jânis Siksnis: Par Pieci.lv un reitingiem.
· Satraucas par radio 'Pieci.lv' izveidç izðíiestajiem lîdzekïiem un tâ zemajiem reitingiem
· Izvçrtçs NRTP rîcîbas likumîbu!
Sakaru Pasaule

Kategorija: Sakaru Pasaule
Ziņu skaits kategorijā: 0
· There are no news items in this category.
Latvijas Televīzija

Kategorija: Latvijas Televīzija
Ziņu skaits kategorijā: 38
· Pēc NA 'valodas demarša' darbu pamet viens no labākajiem LTV7 žurnālistiem.
· LTV saņems pusmiljonu eiro, lai segtu zaudējumus strīdā par autortiesību pārkāpumu.
· LTV iegūst Phjončhanas un Tokijas olimpisko spēļu raidīšanas tiesības.
· LTV mājaslapu par 20 000 eiro programmēs un uzturēs SIA "Codeart"
· LTV pârtrauc demonstrçt raidîjumu 'Zebra'.
· Latvijas Televîzija prasa 'Labvakar TV' maksâtnespçju
· Bijuðais prezidenta preses padomnieks Kikusts kïuvis par LTV raidîjuma "Rîta panorâma" vadîtâju
· Vadims Jeroðenko: Latvijas Televîzija - "sanatorija" par dârgu naudu
· LTV vadîtâjs: Mazâ valstî sabiedriskajam medijam nevajadzçtu bût reklâmas tirgû
· LTV valdes priekðsçdçtâjs jau divas nedçïas prâto, ko atbildçt uz nepatîkamajiem jautâjumiem
Free Fm Piedāvā

Kategorija: Free Fm Piedāvā
Ziņu skaits kategorijā: 1
· Free Fm piedâvâ!
LNT

Kategorija: LNT
Ziņu skaits kategorijā: 12
· Zūzena: LNT un TV3 ar jauno īpašnieku plāno turpināt strādāt pie satura attīstības.
· Kas netiek pateikts par Lattelecom un LMT apvienoðanu.
· LNT vçrsusies tiesâ pret LTV par rîta ziòu raidîjuma formâtu.
· LNT mainîs vizuâlo noformçjumu
· No amatiem atbrîvoti visi LNT valdes un padomes locekïi
· MTG pieòem KP noteikumus un pâròem LNT
· Pçc LNT iegâdes MTG, visticamâk, iegûs faktisku reklâmas tirgus monopolu
· Kleckins: nav labi, ka MTG pçrk LNT.
· LNT likvidçs Latvijas ziòu kanâlu.
· LNT draud piketçt un nepârraidît ziòas.
Lattelecom

Kategorija: Lattelecom
Ziņu skaits kategorijā: 37
· Lattelecom stratēģiski izvērš pakalpojumu tīklus un pavasarī mainīs zīmolu un nosaukumu uz tet.
· Lattelecom klienti turpmāk kanālus TV3, LNT, TV6, 3+, Kanāls 2, TV1000 Premium un Viasat Sport Baltic skatīsies HD kvalitātē.
· 'Lattelecom' paaugstina 'Virszemes TV' abonēšanas maksu.
· Premjers Davosā sarunās ar «Telia» cer atrisināt jautājumus par LMT un "Lattelecom" tālāko attīstību
· "Lattelecom" soda par neatļautu televīzijas programmu "O!" un "Pjatnica International" izplatīšanu
· Eksperti: Valdībai pēc iespējas ātrāk jāatgriežas pie jautājuma par LMT un "Lattelecom"
· "Telia Company": ja LMT un "Lattelecom" neapvienos, mūs vairāk interesēs peļņa, nevis investīcijas
· KPMG piedāvā izveidot tehnoloģiskās izaugsmes čempionu, apvienojot LMT un Lattelecom
· Auditors iesaka apvienot LMT un "Lattelecom"
· Gulbis: "Lattelecom" un LMT apvienošanās nākotnē ir neizbēgama
Latviešu radio

Kategorija: Latviešu radio
Ziņu skaits kategorijā: 5
· "Latvieðu radio" mainîs nosaukumu uz "Super FM" .
· Latvieðu Radio tagad arî Mazsalacas apkârtnç!
· Latvieðu Radio tagad arî Cçsîs!
· No 18. februâra - "Neatkarîgâs Latvijas populârâkâs dziesmas" arî Liepâjâ un Liepâjas rajonâ.
· 96,8 LATVIEÐU RADIO.
AKKA/LAA

Kategorija: AKKA/LAA
Ziņu skaits kategorijā: 14
· Vai visas lietas internetâ ir par brîvu?
· LaIPA atbalsta mazos interneta radio veidotâjus, ievieðot minimâlo maksâjumu.
· AKKA/LAA ar "Radio SWH" noslçdz mierizlîgumu.
· Konkurences uzraugi ar 45 000 latiem soda AKKA/LAA par pârmçrîgiem tarifiem mûzikas atskaòoðanai.
· Tiesa noraida AKKA/LAA prasîbu pret "Radio SWH"
· "Radio SWH" ðefs: AKKA/LAA grib iznîcinât radio staciju
· AKKA/LAA no "Viasat" vçlas piedzît 356,1 tûkstoti latu
· Telpaugu apmaiòas punktam «Mâjas svçtîba» tomçr bûs jâmaksâ 500 latu administratîvais sods par autortiesîbu un blakustiesîbu pârkâpðanu saistîbâ ar radio klausîðanos.
· 'Radio klausîðanâs nodeva': KM domâs, vai valsts iestâdçm jâmaksâ.
· Radiostacijas: nodeva par radio klausîðanos darbâ - absurds un rekets.
Latvijas Radio

Kategorija: Latvijas Radio
Ziņu skaits kategorijā: 44
· Klapkalne apsver iespēju daļu LR satura jautājumu pārņemt savā pārziņā
· Radio darbinieku "atklātā vēstule": VK saņēmusi NEPLP lūgumu izvērtēt LR darbības atbilstību
· Kārlis Dagilis: Ceļa karte Latvijas Radio attīstībai
· Jaunās LR valdes locekles Dikas-Bokmelderes uzņēmumiem izveidojies nodokļu parāds
· LŽA: Dikas-Bokmelderes saikne ar konkrētu politisku spēku rada risku Latvijas Radio neatkarībai
· Sanita Dika-Bokmeldere nav atbilstoša valdes locekļa amatam sabiedriskajā medijā, pauž Rožukalne.
· LR izaicinājumi – jauniešu auditorijas piesaiste un klausītāju skaita palielināšana, uzsver Dika-Bokmeldere.
· Latvijas Radio valdes locekļa amatā satura jautājumos iecelta Gerharda padomniece Sanita Dika-Bokmeldere.
· Pedofilijas un citos skandālos iepītajam Jurim Milleram grib uzticēt Latvijas Radio attīstīšanu
· Radio darbinieku "atklātā vēstule": Valde atvainojusies NEPLP
Viasat

Kategorija: Viasat
Ziņu skaits kategorijā: 16
· Mediji: jaunais MTG īpašnieks uzņēmumu, visticamāk, gatavos tālākai pārdošanai.
· «Bites» īpašnieki par 115 miljoniem Euro iegādājušies MTG biznesu Baltijā.
· "Viasat" turpina meklçt jaunu vadîtâju Baltijas valstîs.
· Raivo Rosts atstâs Viasat vadîtâja amatu.
· NEPLP nâkamnedçï paziòos savu rîcîbu attiecîbâ pret "Viasat".
· Dimants: "Viasat" jâievçro Latvijas likums
· "Viasa" nepârtauks "Rossija RTR" retranslâciju Latvijâ.
· Tiesa no "Viasat" par labu AKKA/LAA piedzen vairâk nekâ 200 000 eiro.
· „Viasat” piedâvâ skatîties XXII Ziemas Olimpiskâs spçles augstas izðíirtspçjas kvalitâtç!
· Kanâli PBK, REN-TV un PBMK atgrieþas pie Viasat skatîtâjiem.
Top Radio

Kategorija: Top Radio
Ziņu skaits kategorijā: 6
· Radio LIEPÂJA mainâs îpaðnieki
· Topradio sâk TMC testus Latvijâ
· "TOPRADIO" Atgrieþas analogajâ formatâ uz FM.
· Top Radio sâk skançt eterâ!
· "TOP Radio" programma vairs neskan Zemgalç!
· TOP Radio ekonomçs uz Web lapas rçíina.
Google

Kategorija: Google
Ziņu skaits kategorijā: 3
· ''Google'' pēc datu aizsardzības kļūmes slēdz sociālo tīklu "Google+"
· Google precizē, kā tiek "izsekoti" lietotāji.
· Googlei savs DNS serveru tîkls
Līdzjūtība

Kategorija: Līdzjūtība
Ziņu skaits kategorijā: 6
· Mûþîbâ aizgâjis Vilnis Ribozols.
· Mûþîbâ aizgâjis radiostacijas «Capital FM» programmas direktors Jânis Mellçns.
· Negaidîti miris LTV raidîjumu vadîtâjs un satura redaktors Çriks Niedra.
· Pçkðòâ nâvç miris Vidusdaugavas televîzijas operators Vladimirs Boltans .
· Aizdedz svecîti...
· Traìiski gâjis bojâ TOPradio Rjs Franklins Voitzs
PBK

Kategorija: PBK
Ziņu skaits kategorijā: 8
· Darbu Krievijas mediju holdingâ RBK pamet tâ vadîba
· Pirmais Baltijas Kanâls Baltijâ sâk demonstrçt EURONEWS ziòas.
· Skatîtâkais TV kanâls ðî gada aprîlî bija PBK.
· Dimants: pret PBK sâkta vçl viena administratîvâ lieta.
· "Pirmais Baltijas kanâls" sûdzçs tiesâ NEPLP
· Lietuvâ aicina slçgt PBK un vairâkus krievvalodîgos izdevumus.
· PBK îpaðnieks vçrðas pie Dimanta par NEPLP locekles izteikumiem
· Par rasu naida kurinoðu siþetu vçrðas NEPLP un Valsts policijâ
Uzmanību!

Kategorija: Uzmanību!
Ziņu skaits kategorijā: 9
· Zemi skārusi spēcīga magnētiskā vētra.
· Aurora 7.oktobris
· Starojuma eksperiments ðokç paðu pçtnieku - daudzviet Rîgâ tas ir ârkârtîgi augsts.
· UZMANÎBU ! ! !
· Zemei tuvojas Tunguskas asteroîda analogs.
· íibelîte sanâkusi :)
· FIB 9.jûlijâ izslçgs igauòu krâpnieku bandas serverus
· Krievija 3-5 septembrî atsâks ekspermentus ar jonosfçras sildîðanu.
· Sveiki!
SWH grupas ziņas

Kategorija: SWH grupas ziņas
Ziņu skaits kategorijā: 16
· Šipkēvics: 'Radio SWH' akcionāre saņēmusi mājienus, ka radio jāpārdod 'Russia Today'
· "Radio SWH" jauns īpašnieks - ar Ventspils uzņēmumiem saistītais "Media Support".
· Vai "Radio "SWH" tiks notirgots kādam skandalozā Meroni uzņēmumam?
· Fredis pçc 20 darba gadiem pamet 'Radio SWH' rîta programmu.
· Rîgas mikriòos pasaþieri spiesti dzirdçt ðoferu muzikâlo gaumi. Haosu likvidçs - visiem bûs jâklausâs radio SWH.
· «Radio SWH» apgrozîjums ðâ gada pirmajâ pusgadâ pieaudzis par 10%.
· Îrijas 'Communicorp' pârdevis 'Radio SWH' akcijas Igaunijas uzòçmumam
· 'Super FM' ðefs aicina prezidentu neizsludinât krievu valodu ierobeþojoðo likumu; 'Radio SWH' prasa pretçjo.
· Ðodien, 7.jûlijâ, plkst. 7 sâcis skançt Radio SWH programmas paplaðinâjums - «Radio SWH Kurzeme»
· "Spin FM" vietâ sâk skançt jauns radio - "Radio SWH Gold"
4G

Kategorija: 4G
Ziņu skaits kategorijā: 5
· Operatori: Latvijas 4G mobilais tîkls ir labâ lîmenî
· 4G tîkls cerîbas neattaisno - mobilais internets nav tik âtrs, kâ to reklamç.
· Liepâjas teâtrim atòem radio frekvences
· 4G mobilais internets Stokholmâ nesasniedz solîtos âtrumus.
· Ceturtâs paaudzes 4G mobilâ interneta frekvences iegûst èetri lielie sakaru operatori
TV5 LV

Kategorija: TV5 LV
Ziņu skaits kategorijā: 9
· Tjarve: Atbildîba par TV5 slçgðanu bûtu jâuzòemas NEPLP
· Dimants: TV5 slçgðana pierâda, ka jâveido sabiedriskais medijs krievu valodâ
· Mamikins: No TV5 iznes datorus, redakcija tukða.
· TV5 noraida runas par telekanâla darbîbas iespçjamu drîzu pârtraukðanu
· Pârtraukta "TV5" retranslâcija caur satelîtu un kabeïtîklos .
· TV5 draud ar licences atòemðanu.
· Telekompânija "TV5" pâriet uz ciparu televîzijas apraidi.
· Pieprasa kompensâciju par seju neaizklâðanu TV siþetâ
· TV5 pārkāpj autortiesību likumu.
Ogres TV

Kategorija: Ogres TV
Ziņu skaits kategorijā: 16
· Parâda dçï pârtrauc OTV izplatîðanu.
· NEPLP uzliek 200 eiro sodu OTV par janvârî demonstrçtas filmas fragmentu netulkoðanu.
· OTV Atklâtâ vçstule.
· "OTV" kanâlâ pârraidîs Ukrainas ziòas krievu valodâ.
· NEPLP pieðíir finansçjumu "OTV" par sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi.
· OTV sniedz tiesâ prasîbu pret NEPLP vadîtâju A. Dimantu
· «OTV» noraida pârmetumus par kanâla satura neatbilstîbu un prasa Dimanta atkâpðanos no amata.
· NEPLP: Kanâls «OTV» finansçjumu nesaòems
· OTV grib translçt Saeimas un valdîbas sçdes.
· OTV izmaksâs iekïâvis arî maksu par apraidi.
Radio 101

Kategorija: Radio 101
Ziņu skaits kategorijā: 22
· «Radio Open 101» pârtaps par «1.biznesa Radio»
· "Radio Open 101" bijuðajam rîta programmas veidotâjam draudçts
· Mçnesi pçc 'reanimâcijas' pârtrauc darbu 'Radio 101' pçctecis.
· Volfs panâk "Radio 101" pakalpojumu sniedzçja maksâtnespçju.
· Radio 101 - atgrieþas.
· To Whom It May Concern – Radio 101 R.I.P. (2010 – 2013)
· Ufo gatavs sarunâm ar «Radio 101» dîdþejiem
· Ðodien pârtraucis raidît «Radio 101»
· Izsolç «Radio 101» iegâdâjas Krievijas pilsonis .
· Rukers: «Radio 101» turpinâs skançt jaunâ kvalitâtç .
Saule

Kategorija: Saule
Ziņu skaits kategorijā: 8
· Saules minimaksimums ir klât!
· Saules uzliesmojums patraucç Lietuvas pavadoòu nogâdâðanai kosmosâ.
· Saule "plosâs" - nâkamnedçï iespçjama magnçtiskâ vçtra.
· Uzmanîbu! Piektdien Zemi gaida pamatîgs Saules uzbrukums!
· Uz Saules noticis pçdçjo gadu laikâ spçcîgâkais uzliesmojums.
· Fiksçts iespaidîgs Saules uzliesmojums!
· Spçcîgs uzliesmojums uz Saules Zemei draud ar katastrofu.
· Irbenes radioteleskops novçros Saules uzliesmojumus.
LMT

Kategorija: LMT
Ziņu skaits kategorijā: 20
· LMT iegūst 5G frekvences
· LMT bāzes staciju darbu nodrošinās saules paneļu baterijas
· "Telia Company" apsver iespēju tai piederošās LMT akcijas nodot viena uzņēmuma īpašumā
· Valdība nolemj neapvienot LMT un "Lattelecom"
· Naktīs uz otrdienu un trešdienu iespējami LMT datu pārraides traucējumi.
· LMT ierīko pirmo ar 5G tehnoloģiju savietojamo bāzes staciju Latvijā.
· «Latvijas Mobilais telefons» Rīgā ieviesīs stāvvietu meklēšanas risinājumu.
· LMT nav vçl novçrsis problçmu ar "Google" meklçtâju
· LMT problçmas ar «Google» meklçtâju sola novçrst novembra laikâ.
· LMT peïòa pçrn - 17,201 miljons eiro; apgrozîjums pieaug par 4,8%
Linux

Kategorija: Linux
Ziņu skaits kategorijā: 7
· Linux integrçts arî automaðînâs.
· Publiskota Suse Studio Alpha versija.
· Iznâcis OpenSuse 11.1
· Linux autors Mac OS X operçtâjsistçmu nosauc par nekam nederîgu produktu!
· openSuse 10.3
· Nodibināta "Linux" atbalsta grupa.
· Iznāk "Mandriva Linux 2007"
Internets

Kategorija: Internets
Ziņu skaits kategorijā: 24
· ASV atļauj 'SpaceX' izvietot orbītā 12 000 satelītu lēta un ātra interneta veicināšanai.
· Pat finansējums nespēj atrisināt kiberdrošības speciālistu trūkumu, uzskata "Cert.lv"
· ‘Spotify’ abonentu skaits sasniedz 83 miljonus, bet peļņas joprojām nav.
· 'Bite' noslēdz darījumu ar 'Stream Networks'; iegādājas interneta pamatlicēju Latvijā – 'Latnet'.
· Būtisks jaunās OS drošības caurums ļauj piekļūt teju jebkuram 'Apple' datoram.
· Paver jaunu ēru lieljaudas datu pakalpojumu jomā.
· Vâcijâ iespçjama hakeru uzbrukuma rezultâtâ 900 000 cilvçku palikuði bez interneta.
· Elons Masks vçlas palaist 4425 satelîtus globâla interneta ievieðanai.
· Igaunija un Somija vienojas par datu apmaiòas sistçmu savienoðanu
· Microsoft un Facebook zem okeâna vilks datu megakabeli
BOOM FM

Kategorija: BOOM FM
Ziņu skaits kategorijā: 5
· Augusta sâkumâ izsolîs "BOOM FM" piederoðos mikrofonus
· Kaimiòð vçrðas pret NEPLP - dusmojas par tâs nolaidîbu.
· "SWH Grupa" tiesâ prasa radio "Boom FM" maksâtnespçju.
· "Boom FM" tiesâ iesniedz maksâtnespçjas pieteikumu
· BOOM FM LV
Baloni

Kategorija: Baloni
Ziņu skaits kategorijā: 8
· ¥IRBE-1: Legacy¡
· Google Loon balons zemi aplido 22 dienâs.
· StarParty #11 jeb "Neskati vîru pçc cepures"
· Latvietis izvçlçts par kandidâtu dzîvei uz Marsa.
· Îsteno savu sapni!
· B-11 / B-12 baloni tuvojas Latvijai.
· 6. jûlijâ plânots palaist balonu ar LAASE-1 zondi.
· TIKS PALAISTA PIRMÂ LATVIJAS KOSMISKÂ ZONDE "ZINOO-1"
freeenergy.lv

Kategorija: freeenergy.lv
Ziņu skaits kategorijā: 4
· Liela daïa Turcijas palikusi bez elektrîbas
· Nano Tritium TM
· Dabas enerìija un viedierîces - elektrîbas taupîðanas palîgi nâkotnç.
· Saules baterijai 60!
RE:TV news

Kategorija: RE:TV news
Ziņu skaits kategorijā: 2
· Kanâls "RE:TV" papildinâs saturu ar vairâk raidîjumu krievu valodâ.
· Bezmaksas virszemes apraide RE:TV palielinâjusi skatîtâju loku.
HAM SAT EME

Kategorija: HAM SAT EME
Ziņu skaits kategorijā: 40
· SpaceX to launch cubesats to hunt pirates on the high seas.
· YL100 - īpašs radio amatieru izsaukuma signālu prefikss par godu Latvijas simtgadei.
· Latvijas simtgadei veltītā izmēģinājuma raķete varēs sasniegt virsskaņas ātrumu.
· IRBE-3
· Augusta vidū Cēsu lidlaukā notiks aizraujošs pasākums visai ģimenei - Kosmosa diena.
· Ar Venta-1 palīdzību kosmosā nogādāts pasaulē mazākais satelīts KickSat.
· Uztverts signāls no Latvijas pirmā satelīta 'Venta-1'
· Kā izskatās satelīts Venta-1
· Latvijas pirmo satelītu "Venta-1" nogādās Zemes orbītā Līgo dienas rītā
· Latvijas pirmâ satelîta "Venta-1" palaiðana atkal atlikta
Radio Merkurs

Kategorija: Radio Merkurs
Ziņu skaits kategorijā: 3
· Radio "Merkurs" IP adresses maiņa!
· Radio Merkurs DAB
· Paziòojums no RADIO MERKURS
STAR FM LV

Kategorija: STAR FM LV
Ziņu skaits kategorijā: 1
· Star FM raidîjumu Autopilots turpmâk vadîs Egons Reiters
5G

Kategorija: 5G
Ziņu skaits kategorijā: 9
· 5G tīkls Latvijā: kas to būvēs un kas par to maksās.
· LMT pirmo reizi Latvijā demonstrē 5G tīkla darbību.
· «Elektroniskie sakari»: 5G tehnoloģiju ieviešanā Baltijas valstīm nepieciešami sadarbības partneri.
· Video: Vidzemē testē mobilos sakarus septiņu kilometru augstumā.
· Olimpiāde kā 5G testa laukums.
· LMT vienojas ar 'Nokia' par 5G testiem Latvijā.
· 5G atnâkðana liks zemes televîzijai pârvâkties.
· Latvija gatavojas 5G mobilajiem sakariem
· Mûzikas atskaòotâjs Winamp aiziet nebûtîbâ.
Droni / Multihopteri

Kategorija: Droni / Multihopteri
Ziņu skaits kategorijā: 9
· Dronu izmantošanu Latvijā regulē noteikumi, taču par pārkāpumiem sodu nav.
· Valdîba atbalsta dronu izmantoðanas regulçjumu
· Aizliegs dronu pilotçðanu alkoholisko dzçrienu ietekmç.
· Nelikumîgus bezpilota lidaparâtus varçtu íert ar tîkliem.
· «British Airways» lidmaðîna Hîtrovas lidostâ sadûrusies ar bezpilota lidaparâtu.
· Droni - jauno tehnoloìiju superzvaigznes.
· Lidmaðîna virs lidostas gandrîz saduras ar bezpilota lidaparâtu.
· Tele2 bâzes staciju apsekoðanai izmantos dronus
· Neatïauto frekvenèu lietoðana dronos apdraud aviâcijas droðîbu
Nekategorizētās ziņas
Ziņu skaits kategorijā: 2
· LVRTC un VITA apvienoðanâ 55 000 latu tçrçs juridiskiem pakalpojumiem.
· Mugmause
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.